750 DÖDSFALL.    Axel Hjalmar Dalén avled d. 13 okt. 1942. Född i Stenstorp, Skaraborgs län, 1875, avlade han mogenhetsex. i Skara 1894 och hovrättsex. i Lund 1899. Efter att ha suttit ting började han advokatverksamhet i Stockholm. Han blev 1905 delägare i advokatfirman Lagercrantz & Dalén och s. å. ledamot av Sveriges advokatsamfund, av vars nämnd han blev ledamot 1936. Han blev auditör vid Västgöta regemente 1912. I Lidingö, där han bodde, var han under många år ordförande i byggnadsnämnden.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 4 resp. 18 och 25 sept. 1942 förordnat revisionssekreteraren Nils Rignell, assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus och fiskalen vid samma hovrätt Bengt Larson att tillsvidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har
    14 sept. 1942, méd stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat byråchefen för lagärenden i departementet Gösta Walin, tillika ordf., samt bankombudsmannen Axel Åström och advokaten Sven Salmonson att verkställa utredning av frågan angående regler för avskiljande medverkan mot borgenärerna av medel som mottagits under redovisningsskyldighet;
    25 sept. 1942, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat t. f. byråchefen för lagärenden i departementet Nils Regner, häradshövdingen Björn Zetterstrand och rådmannen Folke Höijer att såsom sakkunniga biträda vid utredning angående ändringar i lösen- och stämpelförordningarna, betingade bl. a. av den vid årets riksdag beslutade reformen av domsagoförvaltningen.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 6 okt. 1942 tillkallat sju sakkunniga, bl. a. advokaten Nils Berggren, med uppdrag att verkställa utredning rörande arbetsvård åt krigsskadade och därmed sammanhängande frågor.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har jämlikt K. M:ts bemyndigande 19 juni 1942, tillkallat assessorn i Svea hovrätt Olof Palmquist att såsom sakkunnig verkställa utredning och avgiva förslag angående revision av lagstiftningen om gemensam hetsfiske;
    25 aug. 1942, jämlikt K. M:ts bemyndigande, förordnat revisionssekreteraren Nils Grafström att såsom sakkunnig biträda dels 1936 års skogsutredning vid utarbetande av författningsförslag, vartill pågående undersökningrörande skogsbrukets transporter på vägar och järnvägar må föranleda, dels ock skogsstyrelsen med utredning rörande vissa skogsvårdslagstiftningsfrågor;
    14 sept. 1942 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Gunnar Bogfren att jämväl biträda skogsstyrelsen i ovannämnda hänseende.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 11 sept. 1942 förordnat revisionssekreteraren Walter Behrman att fr. o. m. 17 i samma månad såsom juridisk sekreterare biträda 1941 års isbrytarutredning.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har 30 juni 1942 förordnat ledamöterna av riksdagens andra kammare, riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson och rektorn Gustav Adolf Mosesson att fortfarande tillsvidare t. o. m. 30 juni 1945 vara fångvårdsfullmäktige.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 30 juni 1942 beviljat utnämnda justitierådet Tore Strandberg entledigande fr. o. m. 17 aug. 1942 från förordnande såsom ledamot och ordförande i interneringsnämnden även som fr. o. m. sistnämnda dag till ledamot och ordförande i nämnden under fem år förord-

PERSONALNOTISER. 751nat statssekreteraren i justitiedepartementet revisionssekreteraren Carl-Gustaf Hellquist.