Nedre justitierevisionen. K. M:t har 2 okt. 1942 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 nov. 1942 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Axel Durling.
    Förordnande första gången att tjänstgöra såsom revisionssekreterare har 25 sept. 1942 meddelats hovrättsrådet i Svea hovrätt Hjalmar Nordfelt, advokatfiskalen i nämnda hovrätt Olof Bergholtz och assessorn i samma hovrätt Sture Svensson (samtliga hava tidigare räknat tur inom nedre revisionen, se SvJT 1942 s. 95).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    14 sept. 1942 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1942 utnämnt byråchefen i finansdepartementet, assessorn i hovrätten Hjalmar Nordfelt;
    25 sept. 1942 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1942 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Curt Carlon;
    2 okt. 1942 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1942 utnämnt revisionssekreteraren Arne Schedin;
    23 okt. 1942 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1942 utnämnt t. f. byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet, assessorn i hovrätten Ingvar Lindell;
    s. d. medgivit hovrätten för Övre Norrland att under sammanlagt högst 30 dagar av innevarande budgetår förordna en extra ledamot;
    30 okt. 1942 till assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1942 förordnatadjungerade ledamöterna i hovrätten, docenten Nils Dillén och Jarl Prom.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1942 förordnat att antalet nämndemän i Västra Göinge domsaga skall vara 32 (tidigare 24);
    10 juli 1942 förordnat att Inlands norra tingslag under år 1943 skall hava tingsställe i Stenungsund i stället för Grohed;
    25 sept. 1942 förklarat att den för häradshövdingen Karl-Fredrik Pfeiffer utfärdade fullmakten att vara häradshövding i Gotlands norra domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1943 avse häradshövdingämbetet i Gotlands domsaga (Gotlands norra och södra domsagor förenas till en domsaga med år 1943);
    2 okt. 1942 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Uppsala läns norra domsaga fr. o. m. 1 jan. 1943.
    23 okt. 1942 till häradshövdingar utnämnt i Nordmarks domsaga fr. o. m. 1 nov. 1942 hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Tage Levinson och i Södersysslets domsaga fr. o. m. 1 jan. 1943 revisionssekreteraren Henrik Lindvall;
    s. d. bestämt att K. M:ts beslut 8 sept. 1939 om förening av de två nuvarande tingslagen i Ölands domsaga, eller Ölands norra tingslag och Ölands södra tingslag, till ett tingslag med tingsställe i Borgholm skall träda i tillämpning 1 jan. 1943 (nytt tingshus färdigställt i Borgholm till dess).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 juni 1942 förordnat att rådhusrätten i Piteå skall upphöra fr. o. m. 1 jan. 1943 och staden fr. o. m. nämnda dag i judiciellt avseende förenas med Piteå och Älvsby tingslag av Piteå domsaga, i samband varmed tingslagets nuvarande två tingsställen i Öjebyn och Älvsbyn indragas och ersättas med tingsställe enbart i Piteå stad;
    25 sept. 1942 till borgmästare i Oskarshamn fr. o. m. 1 okt. 1942 utnämntt. f. borgmästaren i staden, förste rådmannen därstädes Bengt Alvsten;
    s. d. beviljat borgmästaren i Torshälla Erik Wahlberg avsked från borgmästarämbetet med utgången av sept. 1942;
    9 okt. 1942 fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Östersund, enligt vilken rådhusrätten skall bestå av —förutom borgmästaren — två lagfarna rådmän och en assessor (f. n. tre lagfarna rådmän);

752 PERSONALNOTISER.    16 okt. 1942 till ordförande å Göteborgs rådhusrätts 4:e avdelning under tiden 16 nov. 1942—8 juni 1945 förordnat rådmannen vid nämnda rådhusrätt Gudmund Hammar;
    s. d. anbefallt länsstyrelsen i Södermanlands län föranstalta om utredningrörande T o r s h ä l l a stads förenande i judiciellt avseende med Livgedingets domsaga, därvid länsstyrelsen har att tillse att samråd sker med av kammarkollegiet tidigare förordnad utredningsman i anledning av väckt fråga om stadens inkorporering med Eskilstuna stad.
    Stadsfullmäktige i Göteborg ha 15 okt. 1942 till rådman där valt assessorn vid stadens rådhusrätt Martin Hammar.