Krigsdomarna. K. M:t har 30 juni 1942 förordnat
    rådmannen i Göteborg Torsten Gedda att fortfarande under tiden 1 juli 1942—30 juni 1943 vara krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Göta artilleriregemente och Göta flygflottilj;
    rådmannen i Falun Nils Nordenström att fortfarande under nyssnämnda tidvara krigsdomare i regementskrigsrätten vid Dalregementet; samt
    assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Gösta Wilkens att fortfarande under sistnämnda tid vara vice krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Göta artilleriregemente och Göta flygflottilj.
    K. M:t har 25 sept. 1942 till krigsdomare resp. vice krigsdomare för tiden till utgången av år 1943 förordnat:
    i regementskrigsrätten vid Skånska luftvärnskåren rådmannen i Malmö Olof Wickman och rådmannen i Ystad Sigurd Ryde;
    i regementskrigsrätterna vid Göteborgs luftvärnskår och Älvsborgs kustartilleriregemente rådmannen i Göteborg Torsten Gedda och assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Gösta Wilkens;
    i regementskrigsrätten vid Hälsinge regemente rådmannen i Gävle Yngve Bjerström;
    i regementskrigsrätten vid Älvsborgs regemente häradshövdingen i Boråsdomsaga Arvid Swartling; samt
    i regementskrigsrätten vid Kalmar flygflottilj häradshövdingen i Norra Möre och Stranda domsaga Gunnar Lundström.
    S. d. har K. M:t förordnat f. d. rådmannen i Luleå Pontus Sandström att till utgången av år 1942 vara krigsdomare i regementskrigsrätten vid Luleåluftvärnskår.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    30 juni 1942 beviljat vattenrättsingenjören vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar Seth Aspegrén avsked från vattenrättsingenjörstjänsten med utgången av juli månad 1942;
    5 sept. 1942 till vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol för tiden 1 okt. 1942—30 sept. 1945 förordnat fiskalen vid Svea hovrätt Sven Aminoff;
    25 sept. 1942 till vattenrättsingenjör vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar (stationeringsort Vänersborg) fr. o. m. 1 okt. 1942 utnämnt lantbruksingenjören i Västernorrlands län Ivar Johannes Nyman;
    2 okt. 1942 medgivit att biträdande vattenrättssekreterare må vara anställd vid Norrbygdens vattendomstol under ytterligare tre månader av innevarande budgetår (jfr SvJT 1942 s. 485).

 

    Ungdomsanstalterna. K. M:t har 16 okt. 1942 bemyndigat fångvårdsstyrelsen att i enlighet med ett med centralföreningen till stöd för frigivna träffat avtal å det föreningen tillhöriga Åby lanthem i Fundbo socken av Uppsala län tillsvidare för tiden till 1 juli 1943 inrätta en ungdomsanstalt för mottagande av män, som ådömts ungdomsfängelse. Den nya ungdomsanstalten, som är avsedd för samma klientel som vid Skenäsanstalten, kan mottaga intill 22 interner.