NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 91    Dansk Kriminalistforening höll sitt 32:a årsmöte d. 25 nov. 19411 iHaandværkerforeningens lokaler, Dronningens Tværgade 2, København, under ordförandeskap av styrelsens v. ordf. retspræsident O. Haack och i närvaro av justitsminister Thune Jacobsen. Såsom representanter för den svenska kriminalistföreningen närvoro dess ordförande presidenten Karl Schlyter och sekreterare hovrättsrådet Nils Beckman samt lagbyråchefen Ivar Strahl. Bankinspektör Arne Eken höll föredrag över ämnet »Præventive Foranstaltninger mod Underslæb». I den följande diskussionen yttrade sig, förutom inledaren, revisor Strobel, fhv. overregistrator Krenchel, overretssagfører Busch-Jensen samt av de svenska deltagarna hovrättrådet Beckman och lagbyråchefen Strahl. För svenska åhörare blev diskussionen av särskilt intresse genom den utförliga redogörelse som hr Busch-Jensen lämnade av den klientkontoordning som numera blivit obligatorisk för danska advokater och enligt vilken anförtrodda medel städse skola hållas avskilda från advokatens egna tillgångar.
    Föreningen avhöll som vanligt generalforsamling i förbindelse med årsmötet. De styrelsemedlemmar som stodo under omval återvaldes, så att styrelsen nu har följande sammansättning: prof. dr. jur. Oluf H. Krabbe, formand, retspræsident O. Haack, næstformand, overretssagfører K. Anker-Jensen, prof. dr. med. Hj. Helweg, prof. dr. jur. Stephan Hurwitz, højesteretssagfører dr. jur. J. Hartvig Jacobsen, justitsminister Thune Jacobsen, direktørfor fængselsvæsenet Erik P. Kampmann, landsdommer F. Lucas och overlæge dr. med. Johs Nørvig.

 

I. S.

 

    Juridiske Fakulteter i Danmark. Ved kgl. Resolution af 29. juli 1848 blev det tidligere juridiske Fakultet ved Køben havns Universitet udvidet og omdannet til et rets- og statsvidenskabeligt Fakultet Fakultetet havde fra Midten af 50-erne og indtil nogle Aar ind i dette Aarhundrede8 Professorer, af hvilke de 5 skulde være juridiske, de 2 statsvidenskabelige Professorer, medens det sidste Professorat efter Omstændighederne kunde tilfalde enten den retsvidenskabelige eller den statsvidenskabelige Afdeling.
    Efter forskellige Udvidelser af Antallet af Lærerkræfter bestaar Fakultetets retsvidenskabelige Afdeling nu af 9 ordinære Professorer og 1 ordinær Docent. Den statsvidenskabelige Afdeling omfatter for Tiden 3 ordinære og 1 ekstraordinær Professor. Alle Fakultetets Medlemmer udnævnes af Kongen. Som Tjenestemænd er de undergivet de almindelige Bestemmelser om saadanne, herunder Reglen om, at de i en Alder af 70 Aar falder for Aldersgrænsen. Dog afskediges de først fra Begyndelsen af det følgende Semester, efter at de er fyldt 70 Aar. Ved Ansættelsen af Professorer og Docenter ved Københavns Universitet tilkommer der det paagældende Fakultet Indstillingsret. Ansættelsen sker indenfor det rets- og statsvidenskabelige Fakultet som Professor (Docent) i Retsvidenskab (Statsvidenskab). Fordelingen af de enkelte Discipliner mellem Fakultetets Medlemmer sker ved Overenskomst mellem disse.
    Fakultetets juridiske Medlemmer er pr. 1. Januar 1942 følgende:
    Prof. Dr. juris Poul Johannes Jørgensen, f. 1873, Retshistorie. Docent 1903—07, Prof. extraord. 1907, Prof. ord. 1910.

 

1 På grund av skrivfel uppgavs i SvJT 1940 s. 824, att 31:a årsmötet avhölls 8 nov. 1939; skall vara 18 nov. 1940.

92 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Prof. Dr. juris Fr. Vinding Kruse, f. 1880, Ejendomsret, Almindelig Retslære. Docent 1911-14, Prof. ord. 1914.
    Prof. Dr. juris Henry Ussing, f. 1886, Obligationsret. Docent 1914—18, Prof. ord. 1918.
    Prof. Dr. juris Kristian Sindballe, f. 1884, Selskabsret, Søret, Forsikringsret. Docent 1916—20, Prof. ord. 1920.
    Prof. Dr. juris Poul Andersen, f. 1888, Statsforfatnings- og Forvaltningsret. Kst. Docent 1924—28, Prof. extraord. 1928, Prof. ord.1934.
    Prof. Dr. juris O. A. Borum, f. 1894, Person-, Familie- og Arveret. International Privatret. Prof. ord. 1930.
    Prof. Dr. juris Stephan Hurwitz, f. 1901. Strafferet (Fra 1935—41: Procesret). Lektor 1931—35, Prof. ord. 1935.
    Prof. Dr. juris & fil. Dr. Alf Ross, f. 1899. Folkeret. Docent 1935—38, Prof. ord. 1938.
    Prof. Dr. juris Erwin Munch-Petersen, f. 1900, Retspleje. Lektor 1936—42, Prof. ord. 1. Januar 1942.
    Docent, Dr. juris Stig Juul, f. 1907. Romersk Privatret. Lektor 1937—38, Docent 1938. For Tiden Fakultetets Dekanus.
    Til Fakultetet er desuden knyttet et Antal af Undervisningsministeriet for 3 Aar ad Gangen udnævnte Lektorer. Af disse er der 4 Lektorer i Retsvidenskab. De deltager efter Fakultetets nærmere Bestemmelse i dettes Arbejde.
    Ved Aarhus Universitet, der er en selvejende Institution, hvis Lærerkræfter godkendes af Undervisningsministeriet, findes et økonomisk-juridisk Fakultet med to juridiske Lærerkræfter. Disse er
    Prof. Dr. juris Carl Rasting, f. 1900. Lektor ved Københavns Universitet 1931—36, Professor i Retsvidenskab (offentlig Ret) 1936.
    Docent Dr. juris Knud Illum, f. 1906. Lektor ved Københavns Universitet 1935—36, Docent i Retsvidenskab 1936. Paa Finansloven 1942—43 er fremsat Forslag om Omdannelse af dette Docentur til et Professorat.

 

Stig Juul.