Justitiedepartementet. K. M:t har 19 dec. 1941 förordnat rådmannen Halvar Lech att biträda i justitiedepartementet vid fortsatt utredning om revision av avlöningsbestämmelserna för den civila personalen vid krigsdomstolarna.
    Chefen för justitiedepartementet har
    11 dec. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 5 i samma månad, förordnat byråchefen för lagärenden i departementet Gunnar Danielson, ordf., samt riksgäldsfullmäktigen Ernst Eriksson, advokaten Birger Gezelius, häradshövdingen Sten Vallquist, rådmannen Gösta Bäärnhielm och advokaten, direktören vid Stockholms stads rättshjälpsanstalt Gösta Swartting att såsom sakkunniga verkställa översyn av lagstiftningen om fri rättegång, även som utsett hovrättsassessorn Kurt Holmgren att vara de sakkunnigas sekreterare;
    12 dec. 1941 dels, med stöd av K. M:ts bemyndigande 9 juni 1939 och 12 dec. 1941, förordnat skyddshemsinspektören A. M. Pehrling och folkskolinspektören A. Hässelberg att såsom sakkunniga deltaga i utredningen rörande åtgärder för bekämpande av ungdomsbrottsligheten m. m., dels entledigat förste folkskolinspektören B. Jonzon från uppdraget att såsom sakkunnig deltaga i utredningen, dels ock utsett redaktören Ulla Alm, advokaten Sigrid Beckman, generalsekreteraren C. A. H. Cedergren, barnavårdsombudet Göta Rosén och överläkaren Sven Stenberg att på kallelseav de sakkunnigas ordförande deltaga i överläggningar med de sakkunniga;
    19 dec. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 nov. 1941, förordnat statssekreteraren Knut Elliot, ordf., generaldirektören Harald Malmberg, stadsarkitekten G. M. W. Wetterling och förste kanslisekreteraren N. E. J.Aurén att verkställa utredning av frågan om regionplanelag stiftning och en översyn av gällande lagstiftning för byggnadsverksamheten jämte vad därmed äger samband ävensom utsett advokaten, ombudsmannen i Sveriges fastighetsägareförbund Sigurd Ahlmark, stadsingenjören N. R. Glimstedt, professorn P. G. Hedqvist, byggnadsrådet A.G. Linden, arkitekten S. A. Lindström, civilingenjören S. Lundquist, hemmansägaren, ledamoten av andra kammaren V. J. Mattsson, bankdirektören P. Wåhlin och drätseldirektören Th. Öberg att på kallelse av ordföranden deltaga i överläggningar med de sakkunniga samt hovrättsassessorn Allan Nordenstam att vara de sakkunnigas sekreterare.

 

    Socialdepartementet. Assessorn i Svea hovrätt Bertil Unger har förordnats att fr. o. m. 1 dec. 1941 vara sekreterare åt socialvårdskommittén vid fullgörandet av det genom K. M:ts beslut 17 okt. 1941 åtkommittén lämnade uppdraget att verkställa översyn av lagen om förskottering av underhållsbidrag till barn.
    Till sakkunniga med uppdrag att undersöka behovet av åtgärder förlämplig differentiering av det flyktingsklientel, som anses böra omhändertagas i förläggningar, samt att avgiva förslag till reglementen för sådana förläggningar hava 19 dec. 1941 utsetts, bland andra, chefen för socialdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet Sven Björkholm, ordf., landsfogden Alvar Ekstrand och ledamoten av riksdagens andra kammare, advokaten Birger Gezelius.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har
    3 dec. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande 7 nov. 1941, tillkallat revisionssekreteraren Sven Hammarskiöld att jämte andra personer bi-

PERSONALNOTISER. 95träda med utredning inom departementet av frågan om åvägabringande under statens medverkan av pensionering för personal vid de kungl. teatrarna, därvid tillika uppdragits åt Hammarskiöld att såsom ordförande leda utredningsarbetet;
    6 dec. 1941, med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 nov. 1941, tillkallat chefen för finansdepartementets rättsavdelning, hovrättsrådet Enar Eckerberg, professorn Håkan Nial och t. f. underståthållaren Gustaf Sandströmsom sakkunniga i departementet för utredning av frågan om skärpt bestraffning av falsk deklaration m. m., därvid åt Sandström uppdragits att vara de sakkunnigas ordförande;
    s. d., med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 nov. 1941, tillkallat professorn Håkan Nial, justitierådet Einar Stenbeck och direktören Martin Waldenström att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning ang. den tekniska utformningen av en lagstiftning om begränsning av vinstutdelning i aktiebolag, därvid åt Stenbeck uppdragits att vara de sakkunnigas ordförande.