Handels- och folkhushållningsdepartementen. K. M:t —som 30 dec. 1941 beviljat statssekreteraren och expeditionschefen i handelsdepartementet Knut Elliot ledighet för fullgörande av offentliga uppdrag (jfr ovan) fr. o. m. 1 jan. 1942 tillsvidare — har förordnat expeditionschefen i folkhushållningsdepartementet Olof Sahlin och föredraganden för särskilda ärenden i samma departement Gunnar Böös att under Elliots ledighet tills vidare uppehålla, Sahlin statssekreterar- och expeditionschefsbefattningen i handelsdepartementet och Böös expeditionschefsbefattningen i folkhushållningsdepartementet.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 5 dec. 1941 bemyndigat lagberedningen att efter samråd med chefen för justitiedepartementet anlita särskilda sakkunniga inom de lagstiftningsområden som beröras av lagberedningens arbete med revision av jordabalken. Med stöd av bemyndigandet har lagberedningen såsom sakkunnig tillkallat byråchefen i lantmäteristyrelsen Gunnar Palm.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    28 nov. 1941 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Axel Möller och hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Bertil Koch att fr. o. m. 1 dec. 1941 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    19 dec. 1941 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1942 utnämnt riksdagens militieombudsman, häradshövdingen i Hedemora domsaga Ivar Wieslander och hovrättsrådet i Göta hovrätt Henrik Lindvall;
    30 dec. 1941 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Gunnar Ohlsson att fr. o. m. 1 jan. 1942 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Hovrätternas presidenter ha 20 dec. 1941 föreslagit följande hovrättsråd eller assessorer att efter dem som föreslagits i skrivelse 16 dec. 1939 (se SvJT 1941 s. 446) ifrågakomma till revisionssekreterarförordnande:

1. Bertil Koch (Övre Norrland);

2. Berndt Lindskog (Göta);

3. Olof Bergholtz (Svea);

4. Lars Gunnar Ohlsson (Skåne);

5. Henning Nilsson (Svea);

6. Nils Fröding (Svea);

7. Nils Viklund (Svea);

8. Einar Holm (Övre Norrland);

9. Sture Svensson (Svea);

10. Kurt Wulff (Skåne);

11. Gösta Schirén (Svea);

12. John Frostmark (Göta);

13. Gösta Thulin (Svea);

14. Gösta Källblad (Göta).

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    5 dec. 1941 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Björn Lundvall avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av jan. 1942;
    12 dec. 1941 till vice ordförande å division vid hovrätten över Skåne och Blekinge under år 1942 förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Tage Lundquist;

96 PERSON ALNOTISER.    30 dec. 1941 till assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1942 förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Åke Lundgren, Stig Löwenhielm och Gösta Hagströmer.