184 FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT.    Officerslöner och juristlöner. Till Sveriges yngre juristers förenings arbetskonferens i nov. 1942 förelåg en av notarien Torwald Hesser utarbetad jämförelse mellan officerslöner och juristlöner. I kommentaren till denna jämförelse anföres, att officersbanan aldrig framstått som lysande ur ekonomisk synpunkt. Det kunde då vara av intresse att påvisa, att en officers löneförmåner dock äro avsevärt bättre än de, som utgå till en befattningshavare inom den civila statsförvaltningen. För detta ändamål har gjorts en jämförelse mellan vad en 40-årig officer och en lika gammal förvaltningsjurist var för sig sammanlagt uppburit från staten. Vid jämförelsen har såsom utgångspunkt tagits en officerskarriär och en juristkarriär, vilka torde kunna betraktas som normala, d. v. s. icke särskilt framstående, men icke heller särskilt dåliga. För officerens del har sålunda antagits, att han, efter sin officersexamen, under tre år är fänrik, under nio år löjtnant och därefter kapten. Juristen åter antages efter sin examen ha tingsmeriterat sig samt därefter ha sökt sig exempelvis till ett statsdepartement. Efter tre år som amanuensaspirant och e. o. amanuens antages han bliva förste amanuens, vilken tjänst han antages upprätthålla fem år. Han antages därefter bliva befordrad till andra kanslisekreterare. Båda antagas ha avlagt studentexamen vid 20 års ålder. Under dessa förutsättningar kan följande tabell uppställas:

Officieren:

LEvnadsårtjänstlönegradårslön inkl. tillägg1uppburen lön INKL. tillägg1 
2133Utbildning — — —
2426FänrikOc4,625: —13,800: 
2729LöjnantOa 2: 36,370: —19,100: —
3032»Oa 2: 47,124: 21,300: 
3335»Oa 2: 57,879: 23,600: 
3638KaptenOa 3: 79,649: 28,900: 
3940»Oa 3: 810,652: 21,300:  —
    128,000  —

 

Juristen:

LEVANDSÅRTJÄNSTLÖNEGRADÅRSLÖN INKL. TILLÄGGUPPBUREN
LÖN INKL. TILLÄGG
21Värnplikt
2226Utbildning
2729Tingsmeritering6,000: —
30AspirantEx 11: 84,873: 4,800: 
31—32e. o. AmanuensEo 15: 46,430: —12,900: 
33—35AmanuensEo 18: 177,635: 22,900: 
36—37»Eo 18: 188,145: 16,200: 
38—40Andra kanslisekr. A 219,738: 29,200: 
    92,000: 

 

    I kommentaren framhålles, att tabellen är ganska schematisk. I densamma har icke beräknats pensionsavdrag, ej heller de extra förmåner en officer åtnjuter i form av ekiperingsbidrag m. m., vilka icke äga motsvarighet för juristernas del.
    Tabellen ger nu vid handen, att vid 40 års ålder en officer från staten åtnjutit förmåner, vilka med i runt tal 40 % överstiga dem, en lika gammal jurist uppburit. Förf. erinrar i detta sammanhang om att, medan juristen helt och håller betalar sina studier själv, officeren under utbildningstiden

 

1 Beräknat efter 15.% rörligt tillägg + 12 % kristillägg. Kristillägget är numera 16%.

FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 185åtnjuter fritt vivre ävensom en mindre lön (ej upptagen i tabellen). Härtill kommer att en officers befordran fram till kaptens grad är betydligt säkrare än en jurists befordran till 21. gradstjänst.
    Det »försprång» officeren sålunda i nu avhandlat hänseende har framför juristen torde enligt förf. icke utjämnas under den period, som följer efter den i tabellen upptagna. Såsom kanslisekreterare eller kansliråd åtnjuter juristen icke större lön än vad officeren erhåller såsom major eller överste.
    Officerens tidigare pensionering säges icke heller i realiteten betyda så mycket. Frågan är här med vilken officersgrad jämförelse bör ske. Rimligast torde vara att jämförelse sker, ifråga om kanslisekreterare med en major och beträffande kansliråd med överste. Officeren pensioneras visserligen i förra fallet 10 och i senare fallet 5 år före den civile befattningshavaren. Emellertid är att märka, att för åtminstone hälften av de sålunda pensionerade officerarna i majors grad arvodesbefattningar stå öppna, vilka ge full kompensation för den vid pensioneringen inträdande minskningen i inkomsterna. Det är även känt, att ett stort antal i denna kategori vid pensionsålderns inträde kunna övergå till privat verksamhet, vilken ger sådan kompensation.
    Såsom resultat av undersökningen framhåller förf. till slut, att under de 20 år som följa efter studentexamen och under vilka familjebildning skall äga rum — därest sådan nu över huvud taget skall ske — en förvaltningsjurist åtnjuter betydligt sämre löneförmåner än en officer. Förhållandet utjämnas icke sedermera. Felet är icke att en officer har för goda löneförmåner. Det är juristen som av staten tillgodoses i alldeles otillräcklig grad.

K. R.