Nedre justitierevisionens arbetsordning. K. M:t har 22 januari 1943, efter hörande av högsta domstolen, utfärdat kungörelse (nr 17) om ändring i § 18 arbetsordningen för nedre justitierevisionen. Ändringen berör ordförandens i nedre revisionen föredragningsskyldighet i högsta domstolen. Hittills har denna varit bestämd till sju dagar årligen med rätt för ordföranden att, där han av andra ämbetsgöromål vore förhindrad fullgöra sin föredragningsskyldighet, efter anmälan till chefen för justitiedepartementet uppdraga föredragningen åt extra revisionssekreterare. Fr. o. m. 1 febr. 1943 skall gälla, att ordföranden, i den mån det med hänsyn till andra ämbetsgöromål finnes påkallat, äger utbyta sin föredragningsskyldighet — vilken alltjämt utgör sju dagar — mot deltagande i nedre revisionens betänkanden. Därest ordföranden begagnar sig av denna rätt, skall deltagande i åtta betänkanden anses motsvara en dags föredragningsskyldighet. Till den del föredragningsskyldigheten å ordförandens rotel icke fullgöres av ordföranden, skall den uppdragas åt extra revisionssekreterare.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under 1942 hållit två sammanträden, nämligen d. 29 maj och d. 11 nov. Vid förstnämnda sammanträde höll hovrättsrådet Nils Beckman föredrag om »Den nya lagstiftningen angående förmögenhetsbrotten». Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Ove Hesselgren. ordf., Eric Grundén, v. ordf., Johan Nordenfalk, Fritiof Sjögren, kassaförvaltare, och Nils Grafström, sekr., med revisionssekreteraren Nils Rignell och t. f. revisionssekreteraren Håkan Moberg såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 43.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde till extra möte i Stockholm d. 26 sept. 1942, därvid förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av prof. Ivar Agge om den nya lagstiftningen angående förmögenhetsbrotten. Vid mötet beslöts även att till K. M:t ingiva förnyad framställning i lönefrågan med yrkande bland annat om kostnadsfri semester för krigsrätternas civila personal. Föreningens styrelse har sammanträtt d. 6 juni, 26 sept. och 5 dec. 1942.
    Styrelsen utgöres av krigsdomaren rådman Edward Ploman, ordf., krigsdomaren häradshövding Gunnar Ramstedt, v. ordf., krigsdomaren rådman Einar Dörring, auditören Ernst Hallenberg och v. auditören assessor Allan Wirgin, sekr. och kassaförvaltare. Styrelsesuppleanter äro krigsdomaren häradshövding Torsten Gislander, v. krigsdomaren assessor Gösta Wilkens och auditören advokat Ragnar Vasser. Revisorer äro krigsdomaren assessor Bertil Kjerrman och v. krigsdomaren rådman Carl-Fredrik Sandell. Revisorssuppleanter äro v. krigsdomaren advokat Joel Svedberg och v. auditören assessor Birger Brandt. Föreningen har för närvarande 83 medlemmar.

 

    Nya medlemmar av Sveriges advokatsamfund. Under år 1942 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Bengtsfors Torsten Svartengren; Göteborg Gösta Sjögren, Sten Wetter; Jönköping

188 NOTISER.Jerker Westlin; Karlshamn Inge Håkansson; Katrineholm Pontus Svinhufvud; Lindesberg Gösta Ohlson; Norrköping Bertil Linge; Stockholm Hakon Auerbach, Gunhild Edholm, Arne Fredlund, Mauritz Grünberger, Olov Johanson, Nils Erik Lindblom, Sonja Molander, Ivar Norder, Walter Ousbäck, Wilhelm Scheutz; Säffle G. Bråberg; Sölvesborg Arvid Mjellander; Örebro Nils O. Frykholm.