Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    8 jan. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 okt. 1943, utsett advokaten Nils Berggren att jämte förut tillkallade sakkunniga (jfr SvJT 1943 s. 93) deltaga i utredningen av frågan om åtgärder i syfte att hindra spekulation i vattenkraft;
    1 febr. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 9 juni 1939 och 12 dec. 1941, utsett byråchefen i socialstyrelsen Ali Berggren att (efter avlidne skyddshemsinspektören M. Pehrling) såsom sakkunnig deltaga i ungdomsvårdskommitténs arbete;
    s. d. med bifall till därom gjord framställning entledigat skyddshemsinspektören Torsten Eriksson från uppdrag att vara sekreterare hos förenämnda kommitté.

 

    Strafflagberedningen. Sedan K. M:t 31 dec. 1942 meddelat ändrade direktiv för strafflagberedningens fortsatta verksamhet, har chefen för justitiedepartementet 15 jan. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938, dels förordnat professorn Ragnar Bergendal, häradshövdingen Gustaf Eriksson, överdirektören Hardy Göransson och borgmästaren Maths Heuman att vara ledamöter i beredningen, dels ock tillkallat överläkaren Sven Stenbergadvokaten Hugo Lindberg, professorn Ivar Agge, barnavårdsinspektrisen Göta Rosén, kronohäktesföreståndaren G. C. O. Thurén och sekreteraren i Svenska fångvårdsmannaförbundet överkonstapeln Bror Larsson att, efter kallelse av beredningens ordförande, såsom särskilda sakkunniga deltaga i överläggningar med beredningen.
    Chefen för justitiedepartementet har vidare
    15 jan.. 1943 entledigat hovrättsassessorn Lars Gunnar Ohlsson fr. o. m. 18 jan. 1943 från uppdraget att vara sekreterare i strafflagberedningen;
    29 jan. 1943 till sekreterare i beredningen fr. o. m. 1 febr. 1943 förordnat sekreteraren i ungdomsfängelsenämnden Totgny Lindberg.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 25 jan. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 18 dec. 1942, tillkallat f. d. landshövdingen Sven Hagströmer, ordförande, att jämte andra personer, bland dem vattenrättsingenjören vid Norrbygdens vattendomstol Gustaf Zickerman, verkställa utredning rörande möjligheterna att genom statens medverkan mera planmässigt än hittills trygga landets och särskilt den svenska landsbygdens försörjning med elektrisk kraft.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordförande i första lagutskottet är presidenten Karl Schlyter och v. ordförande f. d. justitierådet Natanael GärdeÖvriga jurister i utskottet äro: från första kammaren advokaten Georg Uranting, landshövdingen Sigfrid Linnér och suppleanterna folkskolinspektören Erik Brandt, stiftssekreteraren Torsten Caap, skattedirektören Gustaf Sandström och häradshövdingen Gösta Siljeström samt från andra kammaren ledamoten advokaten Birger Gezelius. Sekreterare är fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge William Gripmark och notarie med sekreterargöromål fiskalen i Göta hovrätt Erik Bendz.
    I andra lagutskottet ha till ordförande och v. ordförande utsetts folkskolläraren David Norman och f. d. yrkesinspektrisen Kerstin HesselgrenJurister i utskottet äro: från första kammaren f. d. borgmästaren William Linder, direktören Karl Wistrand, advokaten jur. dr Axel Roos och suppleanten professorn Åke Holmbäck samt från andra kammaren suppleanten lantbrukaren jur. dr Gunnar Hedlund. Sekreterare är fiskalen i hovrätten över

PERSONALNOTISER. 191Skåne och Blekinge Sven O. Svensson och notarie med sekreterargöromål fiskalen i Göta hovrätt Karl Modigh.