Utredning om polismans rätt att bruka våld. Den 18 dec. 1942 överlämnades till justitieministern en utredning ang. frågan om polismans rätt att bruka våld m. m. (SOU 1942:54). Utredningen hade närmast föranletts av framställningar från överståthållarämbetet och överbefälhavaren.
    I betänkandet uttalas, att befogenheten att använda våld för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället bör vara grundad på allmän lag. Då gällande regler äro ofullständiga och oklara föreslås en allmän reglering av denna befogenhet inom ramen för 5 kap. 8 § SL. Vid sidan av de grundläggande stadgandena föreslås vissa detaljerade föreskrifter ang. de olika former av våld som få komma i fråga samt omfattningen av detta våld. Dessa stadganden äro avsedda att utfärdas i administrativ ordning. Utredningen har även omfattat en översyn av bestämmelserna om militärpersonals användande för att upprätthålla ordning och säkerhet. I denna del understrykes önskvärdheten att i största möjliga utsträckning undvika att använda militär personal och i stället lita till den civila ordningsmakten. Slutligen har i betänkandet upptagits förslag till reglering av polisens ställning i krig och dess rätt att med våld ingripa mot främmande militär.
    Utredningsmän ha varit häradshövdingen Ernst Leche, ordf., samt polismästaren Erik Ros och byråchefen Magnus Hallenborg; sekr. hovrättsfiskalen Sture Cederbalk.

E. L-e.

 

    Förslag till lagstiftning mot polismäns anslutning till politiska ytterlighetsriktningar. 1942 års poliskommission (se SvJT 1943 s. 94) har den 15 febr. 1943 avgivit betänkande med utredning rörande polismäns anslutning till politiska ytterlighetsriktningar samt med förslag till lagstiftningsåtgärder i syfte att hålla polisväsendet fritt från inflytande av sådana meningsriktningar.
    Kommissionen föreslår en lag om förbud för polismän att tillhöra vissa sammanslutningar. En dylik lag, vilken dock skulle omfatta även krigsmaktens fast anställda personal, föreslogs redan av kommittén för utredning angående åtgärder mot statsfientlig verksamhet i dess år 1935 avgivna betänkande. Kommissionens förslag är utformat i nära överensstämmelse med kom-

230 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.mittéförslaget och innebär, närmare bestämt, att K. M:t skall äga utfärda förbud för befattningshavare vid polis- och åklagarväsendet att tillhöra sammanslutning, vars verksamhet är sådan eller vilken ålägger sina medlemmar sådana förpliktelser att fara för behörigt fullgörande av befattningshavarens tjänsteplikt kan uppkomma. Förbudet skall även gälla främjande av dylik sammanslutnings verksamhet. Vid utfärdande av förbud skola de sammanslutningar, förbudet skall avse, uttryckligen namngivas. Överträdelse av förbudet skall straffas såsom tjänstefel. Med hänsyn till lagens utomordentliga karaktär föreslås, att den tills vidare endast erhåller tidsbegränsad giltighet.
    Kommissionen förordar även inrättandet av en särskild avgångsstat för befattningshavare vid polisväsendet, till vilken det skall vara möjligt att överföra befattningshavare, vilkas lojalitet mot landet med fog kan sättas i fråga och vilka icke lagligen kunna skiljas från sin tjänst.

O.R.