Straffesagernes antal er i Danmark vel som i de fleste andre lande steget overordentlig stærkt under krigen. Stigningen har været saa stærk, at det har været nødvendigt at udvide hver af landets to landsretter med endnu een afdeling, bestaaende af tre dommere; stillingerne besættes dog kun ved konstitution, da ordningen anses som midlertidig. Den store stigning i sagernes antal skyldes naturligvis navnlig de mange nye krisesager: rationerings-, prislovs-, mørklægningsforseelser m. v.

T—J.

 

    Fond till minne av Ahnfelt-Rønne. Efter højesteretssagfører Øyvind Ahnfelt-Rønnes död den 1 november 1941 sammanträdde en krets av hans vänner för att söka upprätta en fond till främjande av samarbetet mellan juristerna i de nordiska länderna, ett ändamål som låg Ahnfelt-Rønne särskilt om hjärtat. Efter hand samlades bidrag, och nu är en fond om 21,700 kr. stiftad med namnet »Højesteretssagfører Øyvind Ahnfelt-Rønnes Mindelegat». Enligt stadgarna skola fondens räntor användas till att främja utvecklingen av samarbetet mellan nordiska jurister, t. ex. genom att lämna bidrag till studenters och yngre juristers deltagande i nordiska möten eller till studieuppehåll och föredragsverksamhet i andra nordiska länder. Fondens styrelse består av ordförandena i Sagførerraadet, Danska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena och Juridisk Forening i København.

I. S.

 

    Deklaration om behandling av egendom i ockuperade länder. Regeringarna i Amerikas Förenta Stater, Australien, Belgien, Brittiska Riket. Grekland, Indien, Jugoslavien, Kanada, Kina, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Sovjetunionen, Sydafrikanska Unionen och Tjeckoslovakien samt Franska Nationalkommittén ha d. 5 jan. 1943 riktat en varning till alla och i synnerhet till personer i neutrala länder av innehåll, att de allierade makterna ämna göra sitt yttersta för att  mintetgöra verkningarna av de utplundringsmetoder som deras fiender tillämpat mot de av dem hänsynslöst anfallna nationerna. De allierade makterna förbehålla sig rätt att ogiltigförklara varje rättshandling beträffande rättigheter och intressen, som äro eller ha varit lokaliserade i de av fienden erövrade territorierna eller som tillhöra eller ha tillhört där bosatta personer. Varningen gäller såväl stöld och öppen plundring som åtgärder i laga former. En expertkommitté har tillsatts för att undersöka, huruvida och i vad mån de allierade ländernas lagstiftning är tillräcklig och ändamålsenlig för det i deklarationen angivna syftet.

I. S.

 

    Norsk lag om verkställighet av tyska domar. Enligt en av ministerpresident Quisling den 11 februari 1943 utfärdad lag skola lagakraftvunna domar i civila kravmål, vilka meddelats av domstolar i Tyskland inbegripet protektoratet Böhmen och Mähren, ha förpliktande verkan i Norge. Beträffande tredskodomar gäller detta dock endast i begränsad omfattning, och domar beträffande rätt till fast egendom i Norge äro helt undantagna liksom ock domar, vilkas godtagande skulle strida mot goda seder eller tvingande norsk

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 277rätt. Tyska domar, som enligt det anförda ha bindande verkan i Norge och som kunna verkställas i Tyskland, skola enligt lagen kunna verkställas också i Norge.

I. S