Högsta domstolens arbetsbalans. Vid utgången av 1942 utgjorde antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 550, därav 319 revisionsmål och 231 besvärsmål. I jämförelse med året därförut har balansen ökats med 45 mål. Av de till 1943 balanserade målen hade 91 inkommit under 1941 och 459 under 1942.

NOTISER. 295    Under 1942 inkommo 1,365 mål (inkl. dispensansökningar), vilket i förhållande till föregående år, då motsvarande antal utgjorde 1,207, innebär en ökning av 158 mål. Under januari 1943 inkommo över 25 % flera mål än under motsvarande tid 1942.
    Balansen vid utgången av åren 1938—1942 framgår av följande tabell:

 revisionsmålbesvärsmålsumma
1938268216484
1939281219500
1940282244526
1941282223505
1942319231550


O. H.