Svenska kriminalistföreningen har under år 1942 hållit sammanträde d. 20 nov. Därvid diskuterades »Straffverkställigheten» med inledningsanförande av överdirektör Hardy Göransson. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av Fængselsinspektør Viggo Waagensen (†), Kriminalistföreningen i Finland av prof. Ernst Ehrnrooth och ordföranden i Fångvårdsmannaförbundet i Finland, fångvårdsinspektören, vicehäradshövdingen Arne Mannola, Svenska fångvårdssällskapet av direktör Sven Axi samt Sveriges fångvårdsmannaförbund av överkonstaplarna Karl Lundkvist och Bror Larsson ävensom uppsyningsmannen Edvin Österberg.
    Vid sammanträdet omvaldes styrelsen: presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektören Hardy Göransson, v. ordf., hovrättsrådet Nils Beckman, sekr., prof. Ragnar Bergendal, prof. Olof Kinberg, f. d. kanslirådet G. H. von Koch, förste polisintendenten Knut Rydholm, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter. Till styrelsesuppleanter omvaldes borgmästaren Maths Heuman, hovrättsassessorn Kurt Holmgren och landsfogden Gustaf Persson.
    Tack vare mecenatskap av direktör Einar Hansen, Allhems förlag, Malmö, har under året kunnat utgivas en dubbelårgång av de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, upptagande alla föreningarnas förhandlingar under 1940 och 1941 (se SvJT 1943 s. 73).
    Antalet medlemmar i Svenska kriminalistföreningen utgör omkring 520.

 

    Försäkringsjuridiska föreningen har under år 1942 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 6 febr. av landsretssagfører G. L. Christrup om »Dansk Retspraksis vedrørende Forsikringsaftaleloven», d. 17 april av doc. Folke Schmidt om »Orsaksproblemet i försäkringsrätten», d. 30 sept. av med. dr och jur. kand. Erik Karlmark om »Medicin och juridik vid skaderegleringen» samt d. 4 nov. av prof. Erik Wellander om »Vårt sätt att skriva svenska».
    Föreningens styrelse utgöres av försäkringsdirektören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., försäkringsdirektören f. d. justititerådet Rudolf Eklund, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., direktörerna Trygve Lovén och Lars Bennich, bankombudsmannen Axel Åström, hovrättsrådet Ejnar Hörstadius och advokaten Carl Georg Segerstråle. Styrelsesuppleanter äro prof. Phillips Hult och advokaten Gudmund Silfverstolpe. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och avdelningschefen Harald Folke. Föreningen har 156 aktiva och 32 passiva medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har under 1942 hållit två sammanträden, båda i Stockholm, nämligen förutom ordinarie årsmötet den 14 december ett extra föreningssammanträde den 19 mars. Vid årsmötet förrättades val av styrelse, som består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Gustaf Persson, v. ordf., Mårten Stiernström, sekr., Gerhard von Sydow och Otto Rosengren; suppleanter äro landsfogdarna Curt d'Ochimont, Allan Grauers och Alvar Ekstrand. Antalet medlemmar utgör 24.