Bankjuristernas förening har under 1942 hållit tre sammanträden, nämligen d. 24 april, d. 12 juni och d. 13 nov. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankdirektören Ingemar Widebeck, v. ordf., bankombudsmännen Axel Åström, referent, Erik Burling, sekr., och Axel Möller, klubbmästare. Föreningen omfattar 46 medlemmar.

 

    Viggo Waagensen. Genom Fængselsinspektør Viggo Waagensens bortgång har Danmarks fångvård förlorat en av sina i det nordiska samarbetet mera framträdande representanter. W. företrädde Dansk Kriminalistforening vid Svenska kriminalisitföreningens möte i Stockholm den 20 november 1942 för behandling av straffverkställighetsfrågan. Bidrag från hans hand i kriminalpolitiska frågor har ofta varit sedda i Nordisk Tidsskrift for Strafferet och annorstädes. Han hade bl. a. ett mycket väl avvägt uttalande i »Politikens» uppmärksammade diskussion förlidet år om psykiatri och straffrätt. Vid sitt Stockholmsbesök vann han stark sympati genom sitt varmhjärtade tal om den nordiska samhörigheten. — Född 1887 och cand. jur. 1910 genomgick W. först vanlig juristutbildning i underrätt samt övergick därefter till fångvården. Efter tjänstgöring som viceinspektör först i Nyborg och sedan i Horsens har hans verksamhet från 1922 varit förlagd till huvudstaden, sedan 1938 såsom chef för Københavns Fængsler. Inom olika fångvårdsföreningar har han intagit framskjutna ställningar, och särskilt inom Fængselshjelpen har han nedlagt betydande arbete. Vid den danske fångvårdschefen Kampmanns frånfälle efterträdde W. honom såsom ledamot i Dansk Kriminalistforenings styrelse.

K. J. S.

 

    Karl Gösta Walin avled d. 28 jan. 1943. Han föddes i Stockholm 1905 och avlade där studentex. 1923 och jur. kand. ex. 1927. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Stockholm, fr. o. m. 1939 med egen byrå. Han blev 1936 ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

    Hugo Theodor Lundquist avled i Malmö d. 8 febr. 1943. Han var född i samma stad 1864. Han avlade mogenhetsex. där 1883 och hovrättsex. i Lund 1892. Efter att ha suttit ting började han 1898 tjänstgöra vid rådhusrätten i Malmö och blev e. rådman vid polisdomstolen 1904, polisnotarie 1905 och stadsnotarie 1906 samt erhöll titeln assessor 1918. Han avgick med pension 1929. Under en följd av år var han en av de styrande mästarna i Par Bricole.

 

    Nils Carl Henrik Rignell avled i Stockholm d. 13 febr. 1943. Född i samma stad 1902, avlade han där studentex. 1921 och jur. kand. ex. 1926. Efter att ha suttit ting började han tjänstgöra i Svea hovrätt och blev där

DÖDSFALL. 299t. f. fiskal 1930, fick adjunktion första gången 1933, blev assessor 1935, t. f. revisionssekreterare 1939, hovrättsråd 1940 och revisionssekreterare 1942. Under åren 1933—1934 var han t. f. särskild vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol. På hösten 1942 tillkallades han såsom sakkunnig i justitiedepartementet och deltog i det utredningsarbete som lett till det d. 27 febr. 1943 avgivna betänkandet ang. åtgärder mot spekulation i vattenkraft (SOU 1943:14).