Jordbruksdepartementet. K. M:t har 26 febr. 1943
    dels förordnat byråchefen för lagärenden i jordbruksdepartementet, hovrättsrådet Bertil Fallenius att — i anledning av statssekreteraren Bernhard Näsgård beviljad tjänstledighet för fullgörande av offentligt uppdrag — från och med 1 mars 1943 uppehålla statssekreterarbefattningen i nämnda departement,
    dels förordnat assessorn i Svea hovrätt Olof Palmquist att fr. o. m. 1 mars 1943 uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i departementet,
    dels ock förordnat ledamoten i lagberedningen, hovrättsrådet Einar Anderberg att såsom sakkunnig inom departementet biträda med fortsatt behandling av frågan om en reform av arrendelagstiftningen.

 

    Högsta domstolen. K. M:t, som 12 mars 1943 förordnat justitierådet Emil Sandström till ordförande i Svenska röda korsets Greklandsdelegation, har s. d. beviljat Sandström avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 15 mars 1943.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    26 febr. 1943 beviljat revisionssekreteraren Johan Nordenfalk avsked från revisionssekreterarämbetet med utgången av febr. 1943 (jfr SvJT 1943 s. 191);
    s. d. till revisionssekreterare fr. o. m. 1 mars 1943 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Falk och hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Ivar Öhman;
    5 mars 1943 förordnat assessorn i Göta hovrätt Ragnar Gunæus att fr. o. m. 8 mars 1943 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    12 mars 1943 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Graffman att fr. o. m. 15 mars 1943 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    12 febr. 1943 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Viktor Petrén avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av juli 1943;
    26 febr. 1943 till assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 mars 1943 förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Åke von Schultz och Harald Skogman;
    5 mars 1943 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Tage Frigell;
    12 mars 1943 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 maj 1943 utnämnt assessorn i hovrätten Olof Söderström, med förklaring tillika att utnämningen icke föranleder rubbning i Söderström meddelat förordnande att vara chef för juridiska sektionen i statens livsmedelskommission.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    12 febr. 1943 förordnat att staden Falköping skall, fr. o. m. dag som K. M:t - efter det nytt tingshus uppförts i staden — vill framdeles bestämma, i judiciellt avseende förenas med Vartofta och Frökinds domsaga, vilken domsaga efter indelningsändringens genomförande skall benämnas Vartofta domsaga och hava tingsställe jämväl, såsom hittills, i Tidaholm;
    12 mars 1943 i prop. (nr 159) till riksdagen föreslagit överförande å statsverkets indragningsstat av vissa rådmän i städerna Ronneby, Simrishamn och Skara såsom en förutsättning för meddelande av förordnande om sagda städers förenande i judiciellt avseende med resp. Östra och Medelsta, Ingelstads och Järrestads samt Skånings, Valle och Vilske domsaga.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: S. Wieslander (militieombudsman), T. Salén (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), N. Ljunggren (justitieombudsman), M. Wijnbladh (uppdrag inom justitiedepartementet), G. A. Bouveng (expeditionschef i jordbruksdepartementet), C.-G. Hellquist (statssekreterare i justitiedepartementet), I. Strahl (ledamot av straffrättskommittén), Chr. Gemzell (kanslichef i statens transportkommission), W. Behrman (uppdrag inom handelsdepartementet), S. Hammarskiöld (kanslichef i statens industrikommission), G. Wa-

PERSONALNOTISER. 301lin (byråchef för lagärenden i justitiedepartementet). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 16 i tjänst, medan 11 innehava andra förordnanden. Av de i tjänst varande åtnjuta 3 tillfällig sjukledighet.
    Såsom vikarier för tjänstlediga revisionssekreterare eller eljest såsom t. f. revisionssekreterare tjänstgöra f. n. (mars 1943): assessorerna H. Ivrell (Svea), S. Norrsell (Skåne), H. Moberg (Skåne), B. Unger (Svea) och B. Möller (Skåne), advokatfiskalen O. Bergholtz (Svea) samt assessorerna L. G. Ohlsson (Skåne), N. G. Fröding (Svea), S. Svensson (Svea), G. Schirén (Svea), J. Frostmark (Göta), G. Thulin (Svea), T. Norell (Skåne), E. Alexanderson (Svea), E. Persson (Skåne), R. Gunæus (Göta) och G. Graffman (Svea), s:a 17.