Åtgärder mot spekulation i vattenkraft. Av tillkallade sakkunniga inom justitiedepartementet har avlämnats betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft (SOU 1943: 14). I betänkandet framhålles att av landets utbyggnadsvärda vattenkraft, c:a 36,000 miljoner kilowattimmar, för närvarande en tredjedel är utbyggd eller under utbyggnad. Ytterligare en tredjedel är att betrakta som högvärdig. En överslagsberäkning har givit vid handen, att den kvantitet outbyggd men utbyggnadsvärd vattenkraft, som innehaves av kronan eller eljest finns på fasta händer, motsvarar åtminstone 18,000 miljoner kilowattimmar eller c:a 75 % av all outbyggd men utbyggnadsvärd vattenkraft. På spekulativa händer torde finnas 5 % eller något mera av all outbyggd men utbyggnadsvärd vattenkraft, till största delen sådan som står på gränsen mellan högvärdig och lågvärdig.
    För att motverka spekulation föreslås att i vattenlagen införas bestämmelser om expropriationsrätt som ger möjlighet att under vissa särskilda förutsättningar mot ersättning fråntaga en strömfallsägare hans vattenkraft. För-

 

23—437004. Svensk Juristtidning 1943.

354 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.utsättningar för expropriationsmedgivande äro enligt förslaget, att det för planmässigt utnyttjande av tillgänglig vattenkraft finnes erforderligt, att visst strömfall utbygges, och att det ej kan antagas, att den som råder över strömfallet själv kommer att utan avsevärt dröjsmål utbygga det på ändamålsenligt sätt. I fråga om strömfall, däri kronan äger del, skall dock expropriationsmedgivande såvitt angår kronans andel kunna meddelas allenast med riksdagens samtycke. Expropriationsmedgivande lämnas av Konungen och må givas kronan, kommun eller annan, som är beredd att utan dröjsmål utbygga fallet. Ersättning för vattenkraft som tillgodogöres på grund av expropriationsmedgivandet skall endast i begränsad utsträckning utgå i form av ersättningskraft och således till huvudsaklig del i pengar.
    Vidare föreslås en ändring i kommunalskattelagen i syfte att skärpa beskattningen av realisationsvinst. Sålunda skall bl. a. vinst beskattas vid avyttring av fast egendom, vars värde huvudsakligen består i vattenkraft, eller av rättighet till vattenkraft, om egendomen förvärvats genom köp, byte eller därmed jämförligt fång och varit i den skattskyldiges ägo under mindre än trettio år. Enligt gällande lag är den som innehaft fast egendom tio år ej underkastad dylik beskattning.
    De sakkunniga ha varit byråchefen för lagärenden G. Walin, ordförande, advokaten N. Berggren, numera avlidne revisionssekreteraren N. Rignell, driftdirektören Å. Rusck och civilingenjören E. Upmark.

G. W.