Ur Svensk författningssamling.
    14. KK 15 jan. 1943 ang. kristillägg under första kvartalet 1943.
    17. KK 22 jan. 1943 om ändrad lydelse av § 18 mom. 1 arbetsordningen d. 23 april 1937 (nr 191) för Nedre justitierevisionen.
    28. Lag 5 febr. 1943 med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag.
    35. KK 5 febr. 1943 om ändrad lydelse av 13 § kung. d. 10 okt. 1924 (nr 443) med särskilda föreskrifter rörande överförmyndarens verksamhet.
    36. KK 5 febr. 1943 om ändrad lydelse av §§ 11 och 36 arbetsordningen d. 22 juni 1923 (nr 278) för Svea hovrätt med krigshovrätten.
    37. Transumt av KBr 5 febr. 1943 ang. fastställande av vissa ändringar i stadgan för Stockholms magistrat och rådhusrätt m. m.
    38. KBr 5 febr. 1943 till överståthållarämbetet ang. fastställande av vissa ändringar i gällande föreskrifter rörande Stockholms förmyndarkammares verksamhet.
    44. KF 12 febr. 1943 om kupongskatt.
    45. Lag 12 febr. 1943 om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
    46. KF 12 febr. 1943 ang. ändring i vissa delar av förordn. d. 28 sept. 1928 (nr 373) om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt.
    47. KF 12 febr. 1943 om ändrad lydelse av 42 § 4 mom. och 142 § taxeringsförordn. d. 28 sept. 1928 (nr 379).
    56. Transumt av KBr 12 febr. 1943 till länsstyrelsen i Skaraborgs län ang. staden Falköpings förenande i judiciellt avseende med domsaga.
    57. KK 19 febr. 1943 ang. rätt att i visst fall överskrida för omnibus i linjetrafik fastställt högsta antal passagerare.
    72. KF 26 febr. 1943 om ändrad lydelse av 3 § förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    78. Lag 5 mars 1943 om jämkning av arrendeavtal i vissa fall.
    79. KK 5 mars 1943 med bestämmelser ang. nämnd, som avses i lagen om jämkning av arrendeavtal i vissa fall.
    80. Lag 5 mars 1943 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 maj 1941 (nr 243) om rätt för arrendator att bortföra stråfoder m. m.
    81. KF 5 mars 1943 om ytterligare uppskov med allmän fastighetstaxering, m. m.
    94. KK 5 mars 1943 ang. utsträckt tid för erhållande av semester för år 1942 i fråga om viss personal i statens tjänst.
    102. Lag 19 mars 1943 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 (nr 484) om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m.
    107. KF 19 mars 1943 om fortsatt giltighet av förordn. d. 1 mars 1940 (nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m.
    108. KK 26 mars 1943 ang. fortsatt förbud att befordra viss tidning med statliga trafikmedel m. m.
    112. Lag 26 mars 1943 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
    113. Lag 26 mars 1943 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.

358 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    114. KK 26 mars 1943 om ikraftträdande av lagen d. 26 mars 1943 (nr 112) ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m. samt av lagen d. 26 mars 1943 (ur 113) ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
    115. KK 26 mars 1943 om ändring i vissa delar av kung. d. 19 juni 1942 (nr 431) med närmare föreskrifter ang. hyresnämndernas verksamhet.
    117. Lag 26 mars 1943 om rätt för Konungen att medgiva undantag från gällande bestämmelser ang. bankaktiebolags inlåning.
    121. Lag 26 mars 1943 om vapenfria värnpliktiga.
    122. KK 26 mars 1943 med vissa bestämmelser ang. vapenfria värnpliktiga.
    126. Lag 26 mars 1943 om straff för förbrytelser i tjänsten av vissa vapenfria värnpliktiga.
    137. KK 2 april 1943 om tillämpningen av lagen d. 13 mars 1942 (nr 87) med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
    149. KF 9 april 1943 om ändrad lydelse av 3 § förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
L. af K.