Finsk förordning om verkställighet av straff. Enligt finska strafflagens 2 kap. 16 § gäller såsom allmän regel att den ekonomiska fördel ett brott berett dess förövare eller annan, för vilken eller till vars förmån

 

25—437004. Svensk Juristtidning 1943.

386 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.denne handlat, skall dömas förbruten, oavsett om åtal väckts mot den för vilken gärningsmannen handlat. Hittills har emellertid uttryckliga bestämmelser saknats om huru belopp, som sålunda dömts förbrutet, skall indrivas. Genom en den 24 mars 1943 dagtecknad lag angående ändring av förordningen om verkställighet av straff har denna lucka nu fyllts.
    Genom den nya lagen föreskrives att, då genom brott vunnen ekonomisk fördel i dom förklarats förbruten, vid verkställighet av domen i angivna avseende skall iakttagas vad i utsökningslagen stadgas angående dom i tvistemål, medelst vilken någon ålagts att utbetala något. Detsamma gäller, då värdet av ting eller egendom dömts förbrutet på grund av brott. Genom förordning kunna dock avvikande bestämmelser utfärdas angående bl. a. handräckning vid verkställighet samt redovisning av därvid influtna medel.

B. Eng.