400 NOTISER.    Jönköpings juridiska förening hade under 1942 årsmöte d. 27 nov. Vid sammanträdet höll prof. Erik Wellander föredrag över ämnet »Språkvård och kanslisvenska». Styrelsen utgöres av presidenten Gunnar Bendz,ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovrättsassessorn Sven Ekblom, sekr., häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landssekreteraren Harald Bergelin och advokaten Hans Sundström, med hovrättsrådet Birger Aurell, häradshövdingen Pehr Cederschiöld och advokaten Olof Wiedel som suppleanter. Antalet medlemmar uppgår till omkring 150.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under 1942 haft ett sammanträde, nämligen d. 14 nov, då föredrag hölls av hovrättsrådet Nils Beckman i Stockholm över »Den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrotten». Samtidigt hölls även årssammanträde med Juristföreningen för Skåne och Blekinge. Styrelsen har under året utgjorts av häradshövdingen Carl Söderström,ordf., samt häradshövdingen Erik Lilienberg, landskamreraren Allan Rietz, rådmannen Nils Kamph, advokaten Joel Listander och advokaten Karl Melander. Föreningens medlemsantal är 27.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under år 1942 sammanträtt två gånger, nämligen d. 27 mars och d. 4 dec. Vid marssammanträdet höll numera justitierådet Tore Strandberg föredrag om »Några omstridda frågor vid riksdagsbehandlingen av processreformen». Sammanträdet i december, till vilket inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar, var likaledes ägnat processreformen. Därvid framfördes under medverkan av frivilliga krafter inom föreningen en muntlig huvudförhandling enligt nya rätttegångsbalken, varjämte häradshövdingen Gustaf Lindstedt höll föredrag om »Processreformer utan lagändring i underrätt». Till styrelseledamöter för år 1943 hava utsetts presidenten Karl Schlyter, ordf., prof. Ragnar Bergendal, v. ordf., hovrättsrådet Gunnar Nilsson, sekr., advokaten Carl W. Bergström, kassaförvaltare, samt häradshövdingen Gustaf Lindström, borgmästaren Thomas Munck af Rosenschöld och advokaten Gunnar Behm. Föreningens medlemsantal utgöromkring 120.

 

    Nordvästra Skånes juristförening hade under år 1942 årsmöte d. 3 okt. Föredrag hölls av prof. Ivar Agge om »Den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott». Styrelsen består av borgmästaren Joël Laurin i Hälsingborg, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld i Landskrona, häradshövdingen Gustaf Eriksson i Ängelholm samt advokaterna Olof Lundqvist, sekr. och skattmästare, och Henry Ljunggren, båda i Hälsingborg. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 40.

 

    Hallands juristförening har under år 1942 sammanträtt två gånger. D. 27 juni höll prof. O. Hj. Granfelt vid ett till Falkenberg förlagt sammanträde föredrag om »Vittnesförhör enligt muntlig processordning». Vid ordinarie årsmöte i Halmstad d. 28 nov. talade prof. Ivar Agge över ämnet »Den nya lagstiftningen angående förmögenhetsbrott». Föreningens styrelse utgöres av f. d. justitierådet Emil Sundberg, ordf., jur. dr Karl Hillgård, v. ordf., häradshövdingen Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, och advokaten Olof Hammarskjöld med häradshövdingen John Samuelson och assessorn Åke

NOTISER. 401Svensson, sekr. och klubbmästare, såsom suppleanter. Föreningen har 61 medlemmar.