402 NOTISER.    Gefleborgs läns juristförening har hållit årssammanträde d. 30 maj 1942, varvid prof. Ivar Agge höll föredrag över ämnet »Den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott», varefter diskussion följde. Styrelsen har under året bestått av rådmannen Olof Engqvist, ordf., advokaten Oliver Öhnell, båda i Gävle, häradshövdingen Ragnar Grönhagen, Storvik, länsbokhållaren Erik Hellman, Gävle, kommunalborgmästaren Erik Lindgren, Bollnäs, med häradshövdingen Folke Drangel och advokaten Gösta Malmsten, båda i Gävle, som suppleanter, den sistnämnde därjämte sekr., kassör och klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till 47.

 

    Västernorrlands juristklubb höll ordinarie sammanträde d. 30 maj 1942, därvid hovrättsfiskalen Bertil Alexanderson talade över ämnet »Den fria bevisprövningen». Till föreningens styrelse valdes häradshövding Ingemar Kramer, ordf., länsassessor Hilding Björne, v. ordf., advokaten Albert Hansson, sekr. och skattmästare, samt advokaterna Gunnar Fogelqvist och Volter Sjöberg. Föreningens medlemsantal uppgår till cirka 40.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1942 haft två ordinarie sammanträden d. 2 maj och d. 28 nov., därvid föredrag hållits av prof. Ivar Agge över ämnet »Något om den nya processreformen» och av advokaten Frans Victor över ämnet »Upsalafilosofien och rätten». Styrelsen utgöres av landshövdingen Torsten Löfgren, ordf., borgmästaren Iwan Wikström, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt advokaten Didrik Cappelen-Smith och häradshövdingen Birger Jacobsson, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö. Klubben har 48 medlemmar.

 

    Övre Norrlands juristförbund har på grund av tidsläget icke kunnat samla sina medlemmar till något allmänt sammanträde under 1942. — Ordförande i förbundsstyrelsen är presidenten Holger Elliot. Till övriga ledamöter i styrelsen ha utsetts, av Västerbottens juristförening hovrättsrådet Manne Zuhr, häradshövdingen Johan Wandén och advokaten Rudolf Ahlgren med landssekreteraren Sven Swedberg, borgmästaren Thomas Lundquist och numera avlidne jur. kand. Torsten Tullberg såsom suppleanter samt av Norrbottens juristförening advokaten Bengt Åhrström, landssekreteraren Ragnar Sundberg och häradshövdingen Herbert Fagerström med advokaten Georg Linse, länsassessorn Gunnar Wik och häradshövdingen Yngve Kristensson såsom suppleanter.
    Västerbottens juristförening höll under 1942 sammanträde d. 10 juni i Umeå, varvid hovrättsrådet Nils Beckman höll föredrag över den nya förmögenhetsbrottslagstiftningen. Styrelsen består av hovrättsrådet Manne Zuhr, ordf., landssekreteraren Sven Swedberg, v. ordf., advokaten Rudolf Ahlgren, häradshövdingen Johan Wandén och borgmästaren Thomas Lundquist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförening höll ordinarie årsmöte i Luleå d. 28 juni 1942. Till ordf. valdes advokaten Bengt Åhrström, Piteå, till v. ordf. häradshövdingen Herbert Fagerström, Boden, till sekr. kommunalborgmästaren Nils Collin, Boden, samt till klubbmästare länsnotarien Inge Fröberg, Luleå. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring femtio.