403    Högsta domstolen. K. M:t har 16 april 1943 till justitieråd utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Carl Gustaf Hellquist.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 16 april 1943 förordnat till statssekreterare i justitiedepartementet byråchefen för lagärenden i departementet, revisionssekreteraren Gösta Walin;
    till byråchef för lagärenden i justitiedepartementet t. f. byråchefen för lagärenden där, hovrättsrådet i Göta hovrätt Nils Regner.
    K. M:t har s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Herman Zetterberg att tills vidare, under den tid hyråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ivar Strahl jämlikt K. M:ts beslut 30 okt. 1941 åtnjuter ledighet från byråchefsämbetet för utförande av uppdrag såsom ledamot av straffrättskommittén, uppehålla Strahls byråchefsämbete.
    Chefen för justitiedepartementet har 16 april 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat assessorn vid Stockholms rådhusrätt Åke Nordwall att inom justitiedepartementet biträda med utredning rörande vissa ändringar i lagen om val till riksdagen;
    28 april 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 21 april (se ovan s. 349), tillkallat justitierådet Gunnar Dahlman, ordf., att jämte utrikesrådet Gösta Engzell, t. f. byråchefen i socialstyrelsen Carl Schmidt, professorn Åke Holmbäck och redaktören K. R. Casparsson såsom sakkunniga inom departementet verkställa en översyn av gällande utlänningslag m. m. ävensom förordnat förste amanuensen i justitiedepartementet Gustaf Lindencrona att vara sekreterare åt de sakkunniga.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 16 april 1943 uppdragit åt revisionssekreteraren Ivar Öhman att såsom särskild föredragande inom försvarsdepartementet tills vidare bereda och föredraga ärenden rörande tillstånd för värnpliktiga att fullgöra vapenfri tjänst.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet tillkallade 12 dec. 1942, med stöd av K. M:ts bemyndigande 13 nov. 1942, dåvarande revisionssekreteraren Johan Nordenfalk, ordf., drätseldirektören Gösta Johansson och advokaten Per Westling att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning beträffande möjligheterna att genomföra enhetlighet i fråga om den kompensation som på arbetsmarknaden utgår för levnadskostnadsstegringen.Till de sakkunnigas sekreterare utsågs fiskalen i Svea hovrätt Bengt Petri. De sakkunniga ha 17 febr. 1943 avgivit en tryckt »P. M. med förslag till lag om begränsning av dyrtidstillägg å lön och pension».
    Chefen för finansdepartementet har jämlikt K. M:ts bemyndigande 30 april 1943 tillkallat t. f. revisionssekreteraren Olof Bergholtz att jämte andra personer såsom sakkunniga inom departementet biträda med en allsidig översyn av bestämmelserna om anstånd med indrivning av utskylder hos värnpliktiga m. m.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt 26 mars 1943 hovrättsrådet i Svea hovrätt Hjalmar Nordfelt fr. o. m. 1 april 1943;
    16 april 1943 hovrättsrådet i Göta hovrätt Gunnar Bogren. K. M:t har 30 april resp. 7 maj 1943 förordnat assessorn i Svea hovrätt Kurt Holmgren och assessorn i Göta hovrätt Gunnar Eurenius att tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 mars 1943 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 april 1943 förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Sven Edling;
    16 april 1943 till hovrättsråd fr. o. m. 1 maj 1943 utnämnt, i Svea hovrätt assessorn i hovrätten Harry Ivrell, i hovrätten över Skåne och Blekinge

404 PERSONALNOTISER.assessorn i hovrätten Sven Norrsell och i hovrätten för Övre Norrland assessorn i hovrätten Hugo Henkow;
    s. d. till ordförande resp. vice ordförande å division i Svea hovrätt för tiden 1 maj—31 december 1943 förordnat hovrättsråden Eskil Drangel och Gunnar Hagendahl;
    s. d. förklarat att hovrättsrådet i Svea hovrätt Arvid Johanssons förordnande att till 1943 års utgång vara ordförande å division vid hovrätten skall fr. o. m. 1 maj 1943 avse ordförandebefattningen å sjunde divisionen och i krigshovrätten;
    30 april 1943 till assessor i hovrätten för Övre Norrland förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Arne Fallenius.