UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1942.1

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Björksten, S. R. Codex iuris canonici. JFFT s. 175—196.
Danielson, G. Demokratien och juristutbildningen. SvJT s. 467—470.
Ekeberg, Birger. Juristutbildningen. NAT s. 137—154.
Ekelöf, Per Olof. Rättssamhälle och rättssäkerhet. SvJT s. 7—19.
Essen-Möller, Erik. Några synpunkter på den psykiatriska arvshygienen i Sverige. SLT s. 368—389.
Fahlbeck, Erik. Om gravplatser och gravmonument i våra kyrkor. ST s. 237—256.
af Hällström, Erik. Borde lagarna vara uttömmande och detaljerade eller kortfattade och allmänt hållna? JFFT s. 412—425.
Jerris, Tage. Notariatvæsenet i Støbeskeen. J s. 50—59.
Juul, Stig. Nordisk Retsfællesskap. UfR s. 209—216.
Jägerskiöld, Stig. Spårväg eller järnväg? FT s. 143—159.
Jørgensen, Troels G. Administrationen og Domstolene. NAT s. 1—12.
Kruse, Vinding. Om David Humes Filosofi. J. s. 66—70; TfR s. 77—81.
Neergaard, P. Nogle Synspunkter vedrorende Medhjælperloven, Funktionærloven, Ferieloven og Arbejdsfordelingsloven. UfR s. 73—87.
Petri, Bengt. Om författningsskrivning. SvT s. 218—223.
Reitzel-Nielsen, Erik. De yngre Juristers Kaar i Sverige. J s. 629—635.
Romanus, Sven. Lagstiftningsfrågor vid 1941 års riksdag. SvJT s. 47—54.
Romanus, Sven. Lagstiftningsfrågor vid 1942 årsriksdag. SvJT s. 688—695.
Sachs, P. M. Domstolenes Stilling i Retsudviklingen. UfR s. 181—196.
Schlyter, K. Domstolskarriären. SvJT s. 701—712.
Skarstedt, S. De »gamla» vice häradshövdingarna än en gång. Ett 50-årsminne. SvJT s. 657—663.
Solnørdal, O. Individ, stat og rett. TfR, bil. till h. 2.
Stang, Fredrik. Mine juridiske arbeider. TfR s. 17—45.
Stormgaard Jepsen, A. Betragtninger vedrorende Retfærdighedsbegrebet. Js. 681—691.
Thulin, Gabriel. Rättsutvecklingen i Norden. NAT s. 98—103.
Tidemand-Petersson. Modvillige Skyldnere. J s. 717—726.
Ussing, Henry. Arbejdet i de nordiske Lovkommissioner. UfR s. 217—228.
RÄTTSHISTORIA.
Almquist, J. E. Om konung Karl IX:s s. k. straffordning. SvJT s. 535—540.
Almquist, J. E. Namnet riddarsyn. SvJT s. 682—687.
Foss, Kåre. En linje i naturrettens historie. TfR s. 457—473.
Hemmer, Ragnar. Ännu några ord om lagmansinstitutionen i Viborgs slottslän under medeltiden. JFFT s. 130—136.
Hoff, Helge. Dronningens Halsbaand. J s. 637—654.
Jørgensen, Troels G. A. S. Ørsted paa den grundlovgivende Rigsforsamling. J s. 1—16.
    Ang, samma ämne JOHN KNOX S33—35.
Munktell, Henrik. Ett par anteckningar om spådoms- och signerideliktet. SvJT s. 330—333.

 

1 Förkortningar: ASJG = Acta scandinavica juris gentium. — DL = Defensor legis. — FT = Förvaltningsrättslig Tidskrift. — J = Juristen. — JFFT = Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. — NAT = Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND = Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender. — NFT = Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR = Nordiskt industriellt rättsskydd. — NR = Norsk Retstidende. — NT = Nordisk Tidskrift. — NTfIR = Nordisk Tidsskrift for international Ret. — NTfS = Nordisk Tidsskrift for Strafferet. — SLT = Svenska Läkartidningen. — SMT = Socialmedicinsk Tidskrift. — SSkT = Svensk Skattetidning. — SSpT = Svensk sparbankstidskrift. — ST = Statsvetenskaplig Tidskrift. — SvT = Svensk Tidskrift. — SvJT = Svensk Juristtidning. — SvStT = Svenska Stadsförbundets Tidskrift. — TfR = Tidsskrift for Rettsvitenskap. — TSA = Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. — UfR = Ugeskrift for Retsvæsen.

462 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1942.Munktell, Henrik. Svensk rätt i svensk diktning. SvT s. 384—392.
Sommar, Carl Olov. Till Kristoffers landslags 500-årsjubileum. SvJT s. 417—424.
Thorbjørnsen, Kr. Bergingsrett og bergingspraksis i eldre tid. ND s. 33—50.
Wedberg, Birger. Gustaf Cronhielm och domarreglerna. SvJT s. 632—638.
Wedberg, Birger. Karl XII på justitietronen. SvT s. 682—698.

 

OBLIGATIONSRÄTT.

 

Andersen, Egmont. Børns Erstatningsansvar udenfor Kontraktsforhold. J s. 605—621.
Appeltoff, Olof II. Återkrav av för mycket utbetald statslön. FT s. 349—356.
Berglund, Hadar. Föreningsjustis i Danmark och Sverige. SvJT s. 193—201.
Bomgren, Gunnar. Utgör köparens insolvens anteciperad mora? SvJT s. 289—299.
Cederberg, Lauri. Aktiebolags förvärv av egna aktier. JFFT s. 78—115.
Cederberg, Lauri. Några spörsmål angående revisors ansvar i aktiebolag. JFFT s. 295—325.
Cederberg, Lauri. Kan i bolagsordning föreskriven reservfond, som avsatts till säkerställande av bolagets verksamhet, användas för utgivande av gratisaktier? JFFT s. 426—434.
Eklund, Rudolf. Något om säljares leveransskyldighet vid köparens insolvens. SvJT s. 664—671.
Frandsen, Bjarne. Ansvar for Materielfejl ved Motorkøretøjer. UfR s. 254—259.
Gentele, Gunnar. Återbäring av betalning, erlagd av misstag. SvJT s. 713—718.
Hoff, Helge. Børns Erstatningsansvar. J s. 474—484.
Holmbäck, Åke. Några drag i 1941 års svenska förslag till aktiebolagslag. JFFT s. 11—28.
Illum, Knud. Om Virkningen af Virksomheds Overdragelse paa bestaaende Arbejdsaftaler. UfR s. 37—43.
Kruse, Vinding. Den danske Tinglysningslov og Statskassens Erstatningsansvar. J s. 105—111; SvJT s. 393—398.
Lund, Ottar. Våre sosialtrygders regler om skadedes medvirkning till skaden.TfR s. 497—522.
Nilsonne, Harald. Livräntesatserna vid extremitetamputationerna. SLT s. 173—179.
Palmgren, Gunnar. Om säljarens rätt att åberopa svek eller bedrägeri vid överlåtelse av fast egendom. JFFT s. 247—294.
Rekola, Aarne. Den allmänna preskriptionen av offentligrättsliga fordringar enligt finsk lag. NAT s. 13—42.
Sundberg, Halvar G. F. Statens ansvar för avspärrningsåtgärder. FT s. 1—13.
Thygesen, I. C. Et erstatningsretligt Spørgsmaal. UfR s. 176—179.
Ussing, Henry. Alméns Lære om Køberens Insolvens. SvJT s. 509—511.
Ussing, Henry. Den ny Rentelov. UfR s. 245—254, 288—293.
    Ang. samma ämne VOLMER A. BORKs. 285—288.

 

Wiberg, Arne. Några skadeståndsfrågor. TSA s. 245—256.
Overgaard, Jørgen. Noen bemerkninger om berikelseskrav og særlig om kravetifølge veksellovens § 74. TfR s. 396—420.

 

SAKRÄTT.

 

Bentzon, Jorgen. Ejendomsretten til Søer. UfR s. 113—136.
Berger, B. Litt mer om tomtefeste. TfR s. 168—184.
    Ang. samma ämne EINAR SIMONSEN s. 524—532.

 

Bjerre, M. C. A. Auktionskøberens Retsstilling. J. s. 73—103.
Corneliussen, E. Om byggeservitutter, særlig strøkservitutter, og deres forhold til de kommunale byggeregler. TfR s. 125—167.
Dennemark, Sigurd. Några frågor om makes samtycke jämlikt 6: 4 GB. TSA s. 61—69.
Eriksen, Svend. Nogle Bemærkninger angaaende Pant i Lejerettigheder. UfR s. 197—202.
Holm H. H. Ejendomsforbeholdenes Retsbeskyttelse overfor Kreditorer. UfR s. 261—279.
Hällfors, Edvard. Om strömfallslägenhets ansvar för inteckningar i stamfastigheterna. JFFT s. 29—39.
Lund, Ole. Noen bemerkninger om eiendomsforbehold etter norsk rett. TfR s. 292—312.
Lund, Torben. Danefæ-Lovgivningen ogandre Regler om Fund af Sager af historisk Værdi. J. s. 657—678.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1942. 463Malmström, Åke. Ur den svenska fastighetsrätten. SvJT s. 117—133.
Malmström, Åke. Några anteckningar rörande svensk inteckningsrätt. SvJT s. 577—600.
Nielsen, Henning. Striden om Tilhørsteorien. UfR s. 158—162.
Nyberg, Gunnar. Om pantsättning av förlagsrätt. JFFT s. 116—129.
Pedersen, Axel H. Navn paa fast Ejendom. UfR s. 153—158.
Rasmussen, V. Ravnsholt. Problemer ved Tvangsauktion over fast Ejendom.J s. 577—604.
Skarstedt, S. Servituts ställning efter delning av den tjänande fastigheten. SvJT s. 640—643.
    Ang. samma ämne ÅKE MALMSTRÖM. s. 643—645.
Solem, Erik. Foderåd — bondens alderstrygd. TfR s. 249—291.
Zetterberg, Herman. Lagstiftning om hyresreglering m. m. SvJT 695—700.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

 

Andersen, K. Bruun. Spredte Bemærkninger til Arvelovsudkastet. UfR s. 97—105.
Jerris, Tage. Den formueretlige Virkning af separerede Ægtefællers Genoptagelse af Samlivet. J s. 35—38.
    Ang. samma ämne K. BRUUN ANDERSEN s. 49—50.
Johnsen, Karen. Om Baandlæggelse af Ægtefællers Arv. UfR s. 43—46.
Kihlman, Urban. Lagen om äktenskaplig börd. TSA s. 6—13.
Kobbernagel, Jan. Baandlæggelse af Fællesbomidler. UfR s. 137—142.
Lütken, Hans. Noen bemerkninger om utkast til ny dansk arvelov. TfR s.94—112.
Penser, Wilh. Vilken egendom går vid bodelning till täckning av begravningskostnad? TSA s. 101—103.
Penser, Wilh. »Fardagsår» vid fideikommiss. SvJT s. 557—562.
Trolle, Jörgen. Det danske arvelovsforslag. NT s. 308—322.
Walin, Gösta. Om underhåll till barn och regressrätt mellan föräldrarna.SvJT s. 497—508.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Andreasen, Hardy. Om Patentering av Lægemidler samt nogle Bemærkninger til det industrielle Retsvæsen i Almindelighed. J s. 257—282.
Ant-Wuorinen, Paavo. Patentmyndigheten i Finland. NAT s. 104—110; NIR s. 1—7.
Bache, Henrik. Problemer ved Forstaaelsen af F. A. L. § 25 og flere Skadevolderes Erstatningsplikt. J s. 229—234.
Coucheron, J. Fr. Streiftog i F. A. L:s kapitel om livforsikring. NFT s. 295—316.
Friele, Anton. Eierinteressen og de berge de verdier. ND s. 177—180.
Hald, Anders D. Mottagernes ansvar ved losseskader. ND s. 1—10.
Hauge, Jens Chr. Skadeforsikring i Krisetider. TfR s. 353—378.
Haugland, Jens. Noen ord om rettergangsmåten ved grensefastsettelse i vassdrag. NR s. 366—370.
Kæstel, R. Om Krigsforsikring. J s. 111—152.
Kjølbye, E. Th. Brandskadeopgorelser under de ekstraordinære Forhold. NFT s. 317—323.
Lagercrantz. C. Sparbankernas rätt att binda inteckningslån. SSpT s. 43—48.
Langballe, P. O. Nogle Synspunkter ved rørende Afhængighedspatenter. NIR s. 8—19.
Larsen, Egon. Ejendomsret i Relation til Forfatter- og Kunstnerret. UfRs. 333—348.
Lund, Torben. Aktuelle forfatter- og kunstnerretlige Problemer. J s. 153—188.
Lund, Torben. Nordisk Samarbejde paa den aandelige Ejendomsrets Omraade.J s. 701—710.
Meyer, Poul. Om Erstatningsfastsættelsen ved Ekspropriation af Panteret i fast Ejendom. UfR s. 229—235, 352—355.
    Ang. samma ämne JOHANNES VEDEL s. 297—299.
Møller, Julius. Nogle Patentspørgsmaal vedrørende Lægemiddelstoffer. NIRs. 116—129.
Pehrsson, Wilhelm. Om patentprocesser. NIR s. 97—115.
Pineus, Kaj. Preskription och haveri. ND s. 385—397.
Stenhagen, Frithiof H. Till frågan om patentanspråkets rättsliga betydelse. NIR s. 20—29.
von Zweigbergk, Åke. Svensk lagstiftning om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m. NIR s. 30—34.

464 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1942.STRAFFRÄTT.

 

Agge, Ivar. Mened såsom lagstiftningsproblem. NTfS s. 41—51.
Arenbrandt, G. Om uagtsomt Hæleri. UfR s. 92—96.
Berthelsen, Jørgen. Ungdomsfængsel. J s. 388—395.
Byttner, John. Medicinalstyrelsens förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten m. m. SLT s 2357—2382.
Carlson, B. C. Om domarens suveränitet enligt strafflagen för krigsmakten. DL s. 224—233.
Christensen, Hugo. Nogle Bemærkninger om Retsuvidhedens Betydning i Krisesager, samt om Beviset i visse af disse Sager. UfR s. 279—282.
Christiansen, Karl O. Kriminelle levnedsløb. NTfS s. 1—40.
Granfelt, O. Hj. Finlands nya lagstiftning angående unga förbrytare. NTfS s. 118—130.
Helweg, H. Den danske Straffelovs § 17og § 70 og deres Anvendelse overfor psykisk abnorme Lovovertrædere. SvJT s. 202—210.
von Hofslen, Nils. Steriliseringsärendenas behandling enligt den nya steriliseringslagen. SLT s. 1286—1297.
    Ang. samma ämne ERIK ESSEN MÖLLER S. 1297—1301: R. HOLMSTRÖM s. 1601—1602.

 

Holmgren, Kurl. Psykopati och tillräknelighet. SvJT s. 64—68.
Holmgren, Kurl. Rättsskipningen och rättspsykiatrin. SvT s. 393—401.
Hurwitz, Stephan. Til læren om berigelsesforbrydelser. Om tilegnelse af rationeringsmærker. UfR s. 301—309.
Jonsson, Bengt. Några rättskemiska synpunkter på den rättsmedicinska obduktionsstadgan. SLT s. 1775—1780.
Kinberg, Olof. Läkares anmälningsplikt enligt 10 § alkoholistlagen. SLT s. 209—221.
Ang. samma ämne ALBERT GRÖNBERG s. 960—962; ERIK LJUNG S. 1869—1871.
Kinberg, Olof. Kriminologiska fall. SLT s. 1781—1803.
Kinberg, Olof. och Riemer, Svend H. Förskingringsbrottet i sociologisk och psykopatologisk belysning. SvJT s. 97—116.
Kjærsgaard, Hans Chr. Falske selvangivelser. NTfS s. 225—265.
Klingenberg, Olaf. Straffeutmåling. TfR s. 82—93.
Krabbe, Oluf H. Om præventive Lovforskrifter. UfR s. 1—10.
Lauritzen, C. A. Ungdomsfængselfanger. J s. 293—387.
Lindberg, T. Återfallsfrekvensen för unga brottslingar. SvJT s. 458—462.
Lundgren, Sigfrid. Förvandling av böter i praxis. SvJT s. 163—167.
Ang. samma ämne K. SCHLYTER S. 167—169.
Lindberg, T. Spörsmål ang. förvandling av böter. SvJT s. 718—723.
    Ang. samma ämne NILS REGNER S724—725.
Nissen, Hartvig. Om fangebehandlingen i Norge. SvJT s. 87—90.
Nissen, Hartvig. Fengselsmannens personlige forhold til fangen. NTfS s. 131—140.
Nycander, Gunnar. Homosexualitetens samhällsfavliga yttringar. SLT s. 644—654.
Prytz, Harald. Forbrydelse og Psychoanalyse. NTfS s. 266—291.
Reiler, Paul. Om Psykopater med særligt Henblik paa Erfaringer vedrørende Anstaltsbehandlingen af kriminelle Psykopater. NTfS s. 74—117.
Rylander, Gösta. Om rättspsykiatriska utlåtanden. SLT s. 2030—2043.
Rylander, Gösta. De kriminella psykopaterna och strafflagens tillräknelighetsbestämmelser. SvJT s. 512—521.
Schlyter, K. Den kriminalpclitiska behandlingen av s. k. psykopater. SMT s. 56—59; SvJT s. 254—258.
    Ang. samma ämne GUNNAR LUNDQUIST, SMT s. 59—60.
Strahl, Ivar. Förmögenhetsbrott och försök till brott. SvJT s. 427—437.
Sund, Haakon. Om påtaleundlatelse i straffesaker. SvJT s. 385—392.
Torkild-Hansen, Carl. Retsbrudet. TfR s. 313—319.
Ussing, Elisa. Nogle Bemærkninger om Strafudmaaling. UfR s. 169—176.
Wangson, Otto. Samverkan mellan organen för tvångsuppfostran och skyddshemsvård. SvJT s. 69—72.
Wigert, Viktor. Katamnestiska studierrörande dem som 1934—35 undergått rättspsykiatrisk undersökning. SLT s. 114—124.

 

PROCESSRÄTT.

 

Blicher, J. Om Anfægtelse af Bødeforelæg. UfR s. 240—244.
Buch, J. L. Trænger Reglerne om en fri Proces til Revision? J s. 213—216.
    Ang. samma ämne VAGN BRO S. 397—400.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1942. 465Cederschiöld, C. H. G. Konkursförvaltarens bokföring. SvJT s. 355—357.
Eckhoff, Torstein. Om gyldigheten av utleggsforbud ved rettshandel. TfR s. 320—329.
Godenhielm, Bertil. Advokatens ställning enligt Sveriges nya rättegångsreform. DL s. 135—151.
Lindhagen, Arthur. Kollektivavtal såsom förutsättning för arbetsdomstolens behörighet. SvJT s. 454—458.
Lindhagen, Arthur. Några praktiska synpunkter på den blivande civilprocessen. TSA s.227—244.
Ostenfeld, A. Udkastet til Lov om Gældsordning. UfR s. 328—331.
Palme, W. A. Om hemställan i brottmål, betingad av underrätts fällande utslag. DL s. 164—181; 278—291.
Palmgren, Bo. Till frågan om ändring av talan i mål om klander av testamente. JFFT s. 197—208.
Paulsson, Åke. Handräckning enligt lantmäteritaxan. SvJT s. 75—78.
Schartau, Yngve, Ett bidrag till frågan om vittnesförhörsledningen. TSA s. 148—155.
Schlyter, K. Rättegångsreformen riksdagsbehandlad. SvJT s. 542—547.
Sjöhagen, Axel. Nykterhetsnämnds sekretess och vittnesplikt. SvJT s. 725—730.
von Steyern, Nils. Part eller ställföreträdare? SvJT s. 347—350.
Strandberg, Tore. Rättegångsreformen inför riksdagen. SvJT s. 148—156.
Thulin, Gabriel. Dispens och nåd, deras förhållande till de extra ordinära rättsmedlen i den svenska förvaltningsprocessen. NAT s. 121—125.
Wiklund, Holger. Riksdagens behandling av processreformen. TSA s. 121—147.

 

STATSRÄTT.

 

Andenæs, Johs. Menneskerettighetserklæringene i det 18. århundre og den norske grunnlov. TfR s. 474—496.
Andersen, Poul. Ejendomsbeskyttelsen efter den danske Grundlov. NAT s. 73—87.
Brusewitz, Axel. Statsrådsdechargen i senaste praxis. ST s. 1—16.
Eek, Hilding. JO och kommunala handlingars offentlighet. SvJT s. 73—75.
Hallenborg, M. Ny amerikansk medborgarlag. SvJT s. 173—177.
Holm, Sune. Det kommunala utskyldsstrecket som rösträttsvillkor. FT s. 14—29.
    Holm, Sune. Ett inkonstitutionellt förfaringssätt. SvT s. 124—129.
Hastad, Elis. Den konstitutionella kontrollen. SvT s. 297—301.
Klinthe, Paul Johan. En statsrättslig synpunkt på resningsinstitutet i svensk och i finländsk rätt. TfR s. 379—395.
Kruse, Anders Vinding. Nogle Betragtninger over Magtfordelingslæren. J s. 248—256.
Perg, P. L. S. Statsretlige Udviklingslinier i Indien. NTfIR s. 14—28; 60—78.
Reuterskiöld, C. A. Deschargeinstitutet. ST s. 136—149.
Rylander, Gösta. Sekretesslagen och de rättspsykiatriska utlåtandena. SLTs. 698—710.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

Andersen, Poul. Skøn og Regel i dansk Forvaltningsret. FT s. 69—85.
Ernberg, Jarl. Några ord om omröstning till beslut i regeringsrätten. FT s. 209—212.
Holm, Sune. Det kommunala utskyldsstrecket och de kommunala förtroendeuppdragen. FT s. 283—307.
Jägerskiöld, Stig. Staten och jordbrukets organisationer. FT s. 329—348.
Knoellinger, Carl Erik. Prisregleringens utveckling i Finland. TfR s. 58—76.
Magnusson, R. Krisförvaltningen och kommunerna. SvStT s. 354—361.
Merikoski, V. Förvaltningens anpassning till krigstidsförhållanden. NAT s. 88—97.
Norberg, E. Statens krisrevision. FT s. 86—96.
Paulsen, Wagn. Tjenestemandsforhør. UfR s. 235—240; 331—332.
    Ang. samma ämne H. SALICATH S. 293—296.
Petri, Bengt. Det nya förslaget till brandlag och brandstadga. SvStT s. 84—89.
Sivertsen, Eyvind. Nogle Bemærkninger om Saneringsloven. UfR s. 17—32, 106—110, 150—151.
    Ang. samma ämne FRANTZ PIO S. 57—59, 110—111; H. H. BRUUN s. 59—65.
Sjöberg, Sven. Några anteckningar rörande administrativa besvär. FT s. 269—282.

 

30—437004. Svensk Juristtidning 1943

466 UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1942.Thulin, Gabriel. Förvaltning under krig eller krigsfara i Sverige. NAT s. 181—184.
Wallin, Harry. Stadskommunerna och förhandlingslagarna SvStT s. 236—244.
Venoja, Harry. Tjänstemans rätt att kvarstå i sin tjänst. NAT s. 155—174.

 

FINANSRÄTT.

 

Bergqvist, E. G. Kontroll av rörelseidkares deklarationer. SSkT s. 143—164.
Bergqvist, E. G. Taxeringsnämndernas kontroll av omsättningsskatten. SSkT s. 196—205.
Bodin, Nils. Översikt över 1942 årslagstiftning angående beskattning av stiftelser m. fl. juridiska personer. SSkT s. 377—398.
Coucheron, J. Fr. Arveavgift av livs- og livrenteforsikringer. TfR s. 185—210.
Ekenberg, Otto. Skatteavtalet mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater. SSkT s. 293—313.
Engblom, C. P. Översikt över 1941 årsriksdags beslut angående skatterna m. m. SSkT s. 33—56.
Engblom, C. P. Översikt över 1942 års riksdagsbeslut angående skatterna. SSkT s. 333—362.
Hjohlman, Torsten. Reglerna för beskattning av inkomst av rörelse. SSkT s. 125—142.
Jakobsson, Svante. Om tillämpningen av bestämmelserna angående ideella föreningars skattskyldighet. SSkT s. 407—422.
af Klercker, Bertil. Skatteavdrag vid krigskonjunkturbeskattningen. SSkT s. 3—12.
Kuylenstierna, C. W. U. Direkta skatter och omsättningsskatt såsom led i vårt skattesystem. SSkT s. 68—79.
Lyth, Arne. Bör tilläggsbouppteckning upprättas beträffande allmänna skatter, som dödsbo erhåller på grund av skattebefrielse? SSkT s. 326—332.
Madsen, Poul. Suspensivt betingede Formuerettigheder og Rentenydelseskapitaler i skatteretlig Belysning. UfR s. 317—328.
Nordfelt, Hjalmar. Utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor. SSpT s. 629—660.
Norrman, Sune. Skattebefrielse för dödsbo. SSkT s. 210—219.
Olhammar, Gösta. Om inkomstbeskattning av skogsbruk. SSkT s. 107—121.
Penser, Wilh. Några reflexioner angående utvidgad uppgiftsskyldighet ifråga om skuldavdrag vid deklaration av förmögenhet. SSkT s. 399—406.
Rosenqvist, Eric. Inkomstbeskattning avjordbruk. SSkT s. 80—90.
Sandström, K. G. A. Utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor. SvStT s. 125—129.
Sillén, O. Affärsvinst = beskattningsbar inkomst? SSkT s. 237—268.
Sivert, Einar. Skatteskalan och fördelningen av bevisbördan vid krigskonjunkturbeskattningen. SSkT s. 269—277.
Welinder, Carsten. Tio inkonsekvenser i gällande skattelagstiftning. SSkT s. 314—318.
    Welinder, Carsten. En inkonsekvens i arvsbeskattningen. SvJT s. 463—466.
Wigert, Alarik. Förslaget till förordningom värdestegringsskatt å fastighet. SvStT s. 484—487.
    Wigert, Alarik. Om taxering till allmän omsättningsskatt. SSkT s. 178—195.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Berlin, Knud. Den dansk-islandske Forbundslov endnu en Gang. J s. 553—567.
Björksten, S. R. Den internationella rättens framtid. NTfIR s. 97—101.
Brüel, Erik. Danmark og Island efter. den 9. April 1940. NTfIR s. 29—39.
Brüel, Erik. The Strait of Magellan. ASJG s. 3—29, 41—66.
Brüel, Erik. Tanken om et nordisk Forsvarsforbund. NTfIR s. 79—89.
    Brüel, Erik. Grønland efter 9. April 1940. NTfIR s. 118—133.
Erich, R. Den fasta mellanfolkliga domstolen. JFFT s. 403—411.
Erich, R. Åland under krigsåren. ST s. 150—158.
Hertz, Vilhelm G. Om Fremgangsmaaden i Tilfælde af Voldgiftsdommes Ugyldighed. NTfIR s. 102—117.
Myrberg, Israel. Giltigheten av 1921 års Ålandskonvention. ST s. 257—282.
Sundberg, Halvar G. F. Statsfartygs immunitet. NTfIR s. 3—13, 45—59.

L. af K.