NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 479    Lagrådet har nedannämnda dagar år 1943 avgivit utlåtande över följande lagförslag:
    Maj 11. Förslag till lag ang. förlängd giltighet av gällande indelning i ortsgrupper jämlikt lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering. Föredragande: chefen för rättsavd. i soc. dep. Sven Björkholm.
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Ingvar Lindell. (Folkh.dep.).
    Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Romanus. (Just.dep.)
    Maj 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 5 och 6 §§ lagen d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff. Föredragande: lagbyråchefen Nils Regner. (Just.dep.)
    Maj 14. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 24 mars 1942 om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Romanus. (Just.dep.)
    Förslag till lag ang. viss inskränkning i rätten att avverka skog. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Romanus. (Just.dep.)
    Maj 17. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 9 § lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: t. f. revisionssekreteraren Kurt Holmgren. (Just.dep.)
    Maj 19. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o), 14:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsrådet Alfred Bexelius. (Just.dep.)
    Förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Herman Zetterberg. (Just.dep.)
    Maj 21. Förslag till lag om behörighet att utöva tandläkarkonsten. Föredragande: hovrättsassessorn Martin Wahlbäck. (Soc.dep.)
    Maj 26. Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten. Föredragande: lagbyråchefen Nils Regner. (Just.dep.)
    Maj 27. Förslag till lag. ang. begränsning av dyrtidstillägg å lön och pension. Föredragande: t. f. chefen för rättsavd. i fin. dep. Rolf Dahlgren.
    Maj 28. Förslag till lag om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningskuponger samt lag om förlängning i särskilt fall av tiden för rätt att lyfta utdelning i konkurs. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Romanus. (Just.dep.)

I. S.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    22 maj: nr 80 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 9 jan. 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m. (just.dep., utl. 35), bifallen med vissa ändringar:
    nr 81 med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen (just.dep., utl. 36, se ovan s. 471), bifallen;
    nr 141 med förslag till kungörelse angående förbud mot offentliga nöjes tillställningar m. m. på vissa kyrkliga högtidsdagar (eckl.dep., utl. 37), RD fann ej anledning till erinran mot förslaget;
    2 juni: nr 312 med förslag till lag om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningskuponger (just.dep., utl. 39), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    29 maj: nr 183 med förslag till lag om förskottering av underhållsbidrag till barn (bidragsförskottslag) (soc.dep., utl. 28), bifallen;
    nr 152 med förslag till lag med särskilda bestämmelser om äganderättsutredning och sammanläggning av fastigheter inom vissa byar i Kopparbergs län (just.dep., utl. 29), bifallen;
    nr 202 med förslag till lag om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring (hand.dep., utl. 30), bifallen;
    nr 153 med förslag till lag om ändring i vissa delar av stadsplanelagen d. 29 maj 1931 (just.dep., utl. 31), bifallen med vissa ändringar;

480 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    2 juni: nr 249 med förslag till lag ang. förlängd giltighet av gällande indelning i ortsgrupper jämlikt lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering (soc.dep., utl. 32), bifallen;
    nr 240 med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen d. 30 juni 1942 (fin.dep., utl. 36), bifallen.
    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t.
    Efter utlåtande av första lagutskottet har riksdagen anhållit
    om framläggande för nästkommande års riksdag av förslag till ändrad lagstiftning ang. homosexualitetens straffrättsliga behandling och därmed sammanhängande ämnen i huvudsaklig överensstämmelse med de principer som ligga till grund för de av strafflagberedningen efter departementschefens förordnande utarbetade lagförslagen (utl. 32);
    att K. M:t måtte låta verkställa utredning rörande en allmän revision av varumärkes- och firmalagstiftningen och vad därmed äger samband (utl. 33).
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit
    om utredning beträffande frågan huruvida och under vilka förutsättningar tuberkulossjuka personer må kunna mot sin vilja intagas och kvarhållas å sjukvårdsanstalt (utl. 23);
    att K. M:t ville dels för riksdagen framlägga förslag om sådan ändring i lagen d. 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning att möjlighet beredes till överflyttning av ansvaret för lagens efterlevnad till särskild i arbetsgivarens ställe av arbetsrådet godtagen arbetsföreståndare, dels ock låta verkställa utredning rörande lämpligheten och behovet av motsvarande ändringar i arbetstidslagstiftningen närstående författningar, ävensom att vid den inom 1938 års arbetarskyddskommitté pågående utredning måtte tagas under övervägande huruvida och i vad mån möjlighet bör beredas till överflyttning av ansvaret för iakttagande av arbetarskyddslagstiftningen från arbetsgivare till särskild arbetsföreståndare (utl. 25).

I. S.