Förslag till förordning om värdestegringsskatt å fastighet. Den 10 oktober 1942 överlämnades till finansministern ett betänkande med förslag till förordning om värdestegringsskatt å fastighet (SOU 1942:39). I betänkandet

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 51har värdestegringsskatten utformats såsom en årlig ränta på sådan värdestegring, som ej motsvaras av nedlagda kostnader. Beträffande skattemetoden förorda de sakkunniga den s. k. direkta metoden, vilken innebär att värdestegringen fastställes genom periodiska taxeringar av fastighetsvärdet och att skatten utgår på därvid konstaterad förmögenhetsvinst, oberoende av om denna realiserats genom försäljning. Skatteplikt för stegring av onyttjat värde, varmed avses sådant värde, som icke för tillfället lämnar men antages framdeles komma att lämna avkastning, inträder enligt förslaget emellertid först när fastigheten tages i bruk för det avsedda ändamålet, såvida den ej dessförinnan blir föremål för försäljning. Enligt förslaget skola fastigheter med värde av högst 15,000 kr. undantagas från värdestegringsbeskattning, såframt de icke tillkommit genom delning.
    Kommitténs ordf. har varit landskamreraren Alarik Wigert och dess sekr. hovrättsrådet Nils Falk. 

N. F.