518 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.BJARNE FRANDSEN, Haandbog i Færdsels- og Motorlovgivningen. Khvn 1943. Gad. 276 S. Kr. 12.00.
    Denne Haandbog samler under eet med den danske Færdselslov af 14. April 1932 og Lov om Motorkøretøjer, der er bekendtgjort under samme Dato, det meget betydelige Antal Bekendtgørelser, Cirkulærer og ministerielle Skrivelser, som er udfærdiget til nærmere Gennemførelse af disse Love. I Tilknytning hertil gives Oplysninger om de vigtigste Domsafgørelser vedrørende de enkelte Bestemmelser, hvortil føjer sig Litteraturhenvisninger og i ikke ringe Omfang selvstændige Fortolkningsbidrag, der vil have særlig Vægt paa Grund af den nøje Føling med Myndighedernes Syn paa Emnerne, som Forfatteren gennem sin Stilling som fungerende Sekretær i Justitsministeriet har erhvervet sig.
    Med sit Væld af positive Oplysninger om gældende Ret henvender Bogen sig i første Række til Praktikere, hvem den vil bringe en tiltrængt Hjælp til hurtig og sikker Orientering indenfor dette Lovgivningsomraade. Legislative Betragtninger ligger det derimod udenfor Bogens plan at bringe. Arbejdet med en Revision af Færdsels- og Motorlovgivningen var ret fremskredet i Danmark — med Udgangspunkt i en af Justitsministeriets Færdselsudvalg i December 1937 afgivet Betænkning —, da den stærke Indskrænkning i Motorfærdselen, som Krigen foraarsagede, medførte, at man stillede Fremsættelsen af Forslag til nye Love paa dette Omraade i Bero. Kendskab til de i visse Henseender ret vidtgaaende Ændringer i gældende Lovgivning, der er forberedt, vil paa de fleste Punkter kunne faas gennem den ovennævnte Betænkning, der er offentliggjort. Paa to Omraader, der har været Genstand for Drøftelser ogsaa i de andre nordiske Lande, nemlig med Hensyn til Bestemmelserne vedrørende spirituspaavirkede Motorførere og til Reglerne om Erstatning for Skade forvoldt under Færdsel, har det til Brug ved Lovgivningsovervejelserne tilvejebragte Materiale dog ikke været offentliggjort. Problemerne har imidlertid delvis været belyst ved Indlæg i de juridiske Tidsskrifter, og til de vigtigere af disse Indlæg indeholder Haandbogen Henvisninger.
    Med Hensyn til gældende Ret yder Bogen, saavidt det ved en hurtig Gennemgang kan konstateres, alt af Interesse, og Værket synes at have alle Betingelser for at sikre sig en solid Position som Hjælpemiddel for enhver, der arbejder med disse Emner.

Asger Blom-Andersen.

 

S. TAGE-JENSEN. Danske Kriminalsager 1838—1938. Odense 1942. Bogforlaget Norden. 396 S. Kr. 11.00.

 

    Bogen bringer referater af 67 af Danmarks største kriminelle sager — navnlig mordsager — utarbejdet af den kendte politimand og tidligere chef for opdagelsespolitiet. Referaterne er ret korte, men klare og velskrevne, og bogen er meget velegnet som haandbog for den, der arbejder med straffesager, og som har brug for af og til at genopfriske sin erindring om en halvglemt sag. Men ogsaa enhver anden, der interesserer sig for straffesager, vil læse bogen med stort udbytte. Samtidig giver bogen paa sine steder en udmærket beskrivelse af forholdene i samfundets lavere klasser gennem aarhundredet.

T.J.