Lagstiftning ang. solicitors. Av Englands båda juristkategorier — barristers och solicitors — äro barristers obundna av statliga föreskrifter. De fyra Inns, som utgöra barristers yrkessammanslutningar, föreskriva genom

 

34—437004. Svensk Juristtidning 1943.

530 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.sina styrelser de regler och den hederskodex, efter vilka dessa rättegångsjurister bedriva sin verksamhet.
    Solicitors däremot hava icke samma självständiga ställning. De statliga myndigheterna hava sedan länge haft inflytande över solicitors och 1932 antogs en lag, genom vilken Law Society — yrkesorganisationen — fick sina uppgifter reglerade. Styrelsen för Law Society äger utfärda bestämmelser, som normera yrkesutövningen, men dessa skola godkännas av en hög domare. Dylika bestämmelser utfärdades 1935 angående bokföring och förvaltning av klientmedel (Solicitors Accounts Rules). I november 1941 utfärdades där jämte en lag berörande angränsande yrkesfrågor. Lagen omfattar 19 sidor i det engelska författningstrycket.1
    Enligt lagen skall varje solicitor en gång vart verksamhetsår inlämna ett av revisor undertecknat intyg angående granskning av solicitorns handelsböcker och i intyget skall utsägas, huruvida bestämmelserna i »Solicitors Accounts Rules» äro uppfyllda samt, om de icke äro det, i vilka hänseenden försummelse föreligger. Styrelsen för Law Society äger stipulera hur granskningen skall utföras samt vilka anspråk, som skola ställas på revisorns kompetens. Solicitor, som icke inkommer med intyg, får räkna med att han utsättes för disciplinära åtgärder.
    En nyhet är vidare, att varje solicitor årligen skall erlägga en s. k. årsavgift, stor fem pund. Avgifterna tillföras en särskild fond, som står under styrelsens förvaltning »för att därur, i fall, som styrelsen anser lämpliga och efter absolut eget gottfinnande finner sig böra så behandla, lämna bidrag till avhjälpande eller lindrande av förluster, som förorsakats, vem det vara må, genom en solicitors eller hans biträdes cller av honom anställd persons ohederlighet i samband med solicitorns praktik». Styrelsen inträder i den skadelidandes rätt.
    Det bör kanske anmärkas att barristers i sin yrkesutövning icke hava några klientmedel om hand, samt att antalet solicitors beräknas uppgå till cirka 17,000.

G. S—e.