DÖDSFALL. 543    Vincent Zaméo Schmidt avled d. 18 maj 1943. Född i Istorp, Älvsborgs län, 1896, avlade han studentex. i Stockholm 1914 och jur. kand. ex. i Uppsala 1921. Efter att ha suttit ting tjänstgjorde han i Svea hovrätt och blev där t. f. fiskal 1925 och adj. ledamot 1928. Han anlitades därefter såsom sakkunnig och sekreterare för vissa utredningsuppdrag inom jordbruksdepartementets område och var sekreterare hos sammansatta stats- och jordbruksutskottet vid 1931 års riksdag. Sistnämnda år blev han civilrådman i Uppsala. Han var tillika ordförande i styrelsen för Wiks folkhögskola och vice ordförande i direktionen för Ulleråkers sjukhus.

 

    Sven Axel Eschelsson Hagströmer avled i Stockholm d. 28 maj 1943. Son till den berömde straffrättsprofessorn Johan Hagströmer, var han född i Uppsala 1877. Han blev jur. utr. kand. där 1900 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, varest han blev adjungerad ledamot 1907, fiskal 1911 och hovrättsråd 1912. Han blev konstituerad revisionssekreterare 1913 och revisionssekreterare 1915. År 1914 blev han t. f. expeditionschef i justitiedepartementet, och han blev ordinarie expeditionschef där och tillika statssekreterare 1917. År 1923 blev han landshövding i Blekinge län och kvarstod i detta ämbete till 1942, då han avgick med pension. Bland hans många förtroendeuppdrag må nämnas ledamotskap av ett par kyrkomöten. På offentligt uppdrag avgav han 1931 ett betänkande om »Riktlinjer för vinnande av viss koncentration inom det svenska fångvårdsväsendet». Han utgav sin faders efterlämnade föreläsningsanteckningar i svensk straffrätt 1912.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 11 juni 1943 beviljat justitierådet Algot Bagge avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 20 juli 1943 samt till justitieråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt häradshövdingen i Stockholms länsvästra domsaga

Johan Hagander.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 28 maj 1943 förordnat adjungerade ledamoten i Svea hovrätt friherre Erik Leijonhufvud till assessor i hovrätten fr. o. m. 1 juli 1943.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 21 april 1943 fastställt ny arbetsordning för rådhusrätten och magistraten i Varberg. Enligt arbetsordningen skall rådhusrätten och magistraten utgöras av, förutom borgmästaren, två lagfarna ordinarie rådmän, därav den ene tillika stadsfogde, och en lagfaren extra rådman, tillika stadsombudsman.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 21 maj 1943, med bifall till därom gjord framställning, entledigat f. d. landshövdingen Karl Tiselius från uppdrag att vara ledamot ooh ordförande i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona ävensom förordnat ledamoten av styrelsen t. f. expeditionschefen C.-G. Bruno att till 1943 års utgång vara ordförande i styrelsen och godsägaren Hadar Hedborg att för tiden 1 juni 1943—31 december 1944 vara ledamot av densamma.

 

    Doktorsdisputation. Jur. lic. Seve Ljungman disputerade 29 maj 1943 vid Stockholms högskola för juris doktorsgrad över en avhandling med titeln »Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran om immissionernas rättsliga behandling.» Han utnämndes s. d. av fakulteten till juris doktor.