Stadsplaneutredningen 1942 (ordf. statssekreteraren Knut Elliot, sekr. hovrättsassessorn Allan Nordenstam, se SvJT 1942 s. 94) har överlämnat ett andra betänkande till justitieministern (SOU 1943:30). Utredningens första förslag, som syftade till att åstadkomma en smidigare och snabbare handläggning av stadsplane- och tomtindelningsärenden m. m. (se SvJT 1942 s. 442), har efter proposition till årets riksdag lett till vissa ändringar i byggnadslagstiftningen. Det nu framlagda betänkandet innehåller förslag till ändringar i byggnadsstadgan närmast i syfte att åstadkomma mera rationella och enhetliga byggnadstekniska bestämmelser och därmed ett billigare byggnadssätt. Förslaget innefattar samtidigt stadsplaneutredningens yttrande över 1940 års civila byggnadsutrednings i februari i år avgivna betänkande (SOU 1943: 10).
    En av stadsplaneutredningen verkställd undersökning har visat, att föreskrifterna i gällande byggnadsordningar variera mycket för olika städer och samhällen, mången gång utan att skäl härför kunna påvisas. Utredningen framhåller, att dessa olikheter försvåra planering och byggande samt lägga

606 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.hinder i vägen för standardisering av byggnadsdetaljer och hustyper. Från åtskilliga håll ha också riktats erinringar mot det nuvarande systemet.
    För att i erforderlig mån erhålla enhetliga bestämmelser för städer och samhällen i hela landet skola enligt stadsplaneutredningens förslag de viktigare byggnadsföreskrifterna överflyttas från byggnadsordningarna till byggnadsstadgan. Detta gäller exempelvis bestämmelserna om påkänningar på byggnads bärande delar, värme- och ljudisolering, luftväxlingsanordningar, skorstenar, trappor m. m. Förutom genom den enhetlighet, som härigenom vinnes, kommer enligt förslaget byggnadsverksamheten att underlättas genom att förenklingar medgivits i byggnadssättet, där detta ansetts kunnaske utan olägenhet.
    De lokala byggnadsordningarna skola enligt förslaget principiellt sett endast innehålla föreskrifter i de hänseenden, vilka ej regleras genom byggnadsstadgan. Därjämte skola dock i byggnadsordningarna kunna intagas tilllägg till eller avvikelser från byggnadsstadgans bestämmelser i den mån så erfordras på grund av speciella förhållanden. I syfte att så småningom få fram större enhetlighet i byggnadsordningarna även i de delar, som nu icke föreslås direkt normaliserade genom vissa bestämmelsers överförande till byggnadsstadgan, förordar utredningen, att byggnadsordning skall fastställas av K. M:t, ej såsom hittills av länsstyrelsen.

A. N.