Ur Svensk författningssamling.
    266. KK 28 maj 1943 ang. förbud mot offentliga nöjestillställningar m. m. på vissa kyrkliga högtidsdagar.
    274. Lag 4 juni 1943 om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningskuponger.
    275. Lag 4 juni 1943 om förlängning i särskilt fall av liden för rätt att lyfta utdelning i konkurs.
    277. Lag 28 maj 1943 om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen.
    278. KK 4 juni 1943 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 23 dec. 1918 (nr 1012) ang. bestridande av kostnader för övervakning av villkorligt dömda.
    290. K. M:ts domsagostadga 11 juni 1943.
    302. Lag 4 juni 1943 med särskilda bestämmelser om äganderättsutredning och sammanläggning av fastigheter inom vissa byar i Kopparbergs län.
    310. KK 4 juni 1943 ang. allmänt prisstopp.
    313. Skattestrafflag 11 juni 1943.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 609    338. Lag 11 juni 1943 om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring.
    339. KK 28 maj 1943 med vissa föreskrifter rörande erkända skatteförmedlingskassor och deras verksamhet.
    346. Lag 11 juni 1943 ang. statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvaror.
    365. KK 17 juni 1943 ang. häradshövdings förvaltning av expensmedel m. m.
    367. KK 17 juni 1943 om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ kung. d. 18 nov. 1932 (nr 522) ang. inskrivningsdomare och inskrivningsdagar.
    368. KK 17 juni 1943 om ändrad lydelse av §§ 8, 10 och 11 förordn. d. 19 dec. 1919 (nr 790) om vad iakttagas skall vid tillämpning av lagen om fri rättegång d. 19 juni 1919 (nr 367).
    371. KCirk. 17 juni 1943 till statsmyndigheterna med vissa föreskrifter om meritberäkning vid anställande eller befordran av personal i statens tjänst.
    372. KK 17 juni 1943 om ändrad lydelse av 30 § instr. d. 24 april 1936 (nr 154) för landsfogdarna.
    382. Lag 11 juni 1943 om förskottering av underhållsbidrag till barn (bidragsförskottslag).
    405. KK 17 juni 1943 med vissa bestämmelser ang. handeln med ransonerade varor, m. m.
    420. Lag 30 juni 1943 ang. begränsning av dyrtidstillägg å lön och pension.
    423. KF 30 juni 1943 om ändring i vissa delar av förordn. d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
    424. KF 30 juni 1943 ang. kommissionärsavgift i domsagorna.
    425. KK 30 juni 1943 om ändring i vissa delar av förordn. d. 7 dec. 1883 (nr 64 s. 1) ang. expeditonslösen.
    426. KK 30 juni 1943 om upphävande av 9 § kung. d. 20 juni 1924 (nr 299) med föreskrifter ang. tillämpningen av lagen d. 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål.
    431. Lag 30 juni 1943 om allmänna vägar.
    436. Lag 30 juni 1943 om vägnämnder och länsvägnämnder.
    437. K. stadga 30 juni 1943 ang. behandlingen av vissa vägfrågor (vägstadga).
    458. Lag 30 juni 1943 om inskränkning med hänsyn till försvaret i rätten att avverka skog.
    459. Lag 30 juni 1943 om tillsyn över hundar.
    461. Lag 30 juni 1943 om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten.
    462. Lag 30 juni 1943 om ändrad lydelse av 2, 3, 5 och 6 §§ lagen d. 24 mars 1916 (nr 90) ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.
    469. Lag 30 juni 1943 ang. ändrad lydelse av 9 § lagen d. 23 okt. 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstädes.
    470. Lag 30 juni 1943 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o), 14:o) och 16:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
    471. Lag 17 juni 1943 om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken i 1734 års lag.
    543. Lag 30 juni 1943 om ändring i vissa delar av stadsplanelagen d. 29 maj 1931 (nr 142).
    610. KK 30 juni 1943 om ändrad lydelse av 1, 2 och 4 §§ kung. d. 28 juni 1941 (nr 682) ang. rikets indelning landsfiskalsdistrikt.
    691. Lag 18 sept. 1943 om villkorlig frigivning.
    694. Lag 18 sept. 1943 om ändrad lydelse av 4 § lagen den 1 juli 1898 (nr 68 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om beräkning av strafftid.

I. S.

 

39—437004. Svensk Juristtidniny 1943.