Juridiska Föreningen i Finland, landets äldsta juristsammanslutning, har år 1942 kunnat fira sitt 80-årsjubileum. Det under året fortgående kriget mot Ryssland har givetvis till en del återverkat på föreningens verksamhet. Inom Centralavdelningen i Helsingfors har arbetet fortgått normalt, men de yngre juristerna ha i stor utsträckning varit i krigstjänst. Landets juristkår har i stupade under detta år förlorat sju medlemmar. Verksamheten inom filialavdelningarna har i större grad påverkats av tidsförhållandena och endast Åbo filialavdelning har varit i tillfälle att anordna regelbundna diskussionsmöten.
    Trots de rådande förhållandena har föreningen visat sin livskraft genomupprättande av tre nya filialavdelningar. Juristerna i Östra Nyland ha sammanslutit sig till en filialavdelning med städerna Borgå och Lovisa såsom centralorter. Den i Västra Nyland tidigare verksamma föreningen Raseborgs Jurister har anslutit sig såsom en filialavdelning för Västra Nyland med Hangö, Ekenäs och Karis såsom centralorter. Och på Åland har slutligen grundlagts en tredje filialavdelning. I detta nu omfattar föreningen således, förutom Centralavdelningen, sammanlagt sex filialavdelningar.
    Centralavdelningens möten ha trots kriget kunnat fortgå i normal utsträckning. Under vårterminen hölls tre möten och under hösten likaså tre samt därtill det sedvanliga årsmötet. Diskussionerna ha varit livliga och givande. Referenter vid Centralavdelningen hava varit professor Gunnar Palmgren, justitierådmannen Gunnar Nybergh, professor Erik af Hällström, hovrättsrådet Jarl Nybergh, professor Lauri Cederberg, akademikanslern O. Hj.Granfelt, juriskandidaten Bertel Schwindt, jurisdoktorn Arvo R. Heikonen, justitiesekreteraren Konrad Gyllström, krigsfiskalen, jurisdoktorn W. A. Pal-

72 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.me och advokaten, vicehäradshövdingen Berndt Godenhielm. Referaten och diskussionerna publiceras efter hand i föreningens tidskrift.
    Vid möte d. 29 sept. hade föreningen glädjen att såsom sina gäster få se presidenten i Svea Hovrätt Birger Ekeberg, professor Gösta Eberstein och hovrättsassessor Herman Zetterberg, vilka såsom delegerade från Sverige i anledning av samnordiskt lagstiftningsarbete vistades i Helsingfors. Presidenten Ekeberg tog härvid del i diskussionen. Vid den efterföljande supén överlämnades till envar av gästerna föreningens minnesmedalj över friherre R. A. Wrede.
    Den 13 dec. 1942 sammanträdde föreningen till årsmöte, som tillika utgjorde föreningens 80-årsfest. Sagda dag höll professor Henry Ussing, som på inbjudan av lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena vistades i Finland, i Helsingfors universitet ett föredrag om Condictio indebiti. Efter föredraget förflyttade sig föreningens medlemmar till den traditionella möteslokalen, Hotel Kämp, där årsmötet vidtog med ett festtal av föreningens ordförande, professor Erik af Hällström, som främst berörde föreningens verksamhet under den gångna tiden samt landets rättskamp mot förryskningsåtgärderna under den ryska tiden, då det framför allt fallit på den yngre generationen att med vapen i hand värna västerländsk och nordisk rättsordning. Efter sedvanliga löpande ärenden hölls årsfestföredraget av jurisdoktorn Otto Brusiin om den nya italienska civillagboken, som trätt i kraft från och med år 1942.
    I anledning av 80-årsfesten hade föreningen beslutat inkalla tre nya hedersledamöter, nämligen professor Henry Ussing, presidenten i Svea Hovrätt Birger Ekeberg samt föreningens mångårige styrelsemedlem, vicehäradshövdingen Lars Wasastjerna. Vid detta tillfälle överräcktes även till professor Ussing, som för första gången gästade föreningen, ovannämnda medalj över friherre R. A. Wrede. Årsfesten fortsattes därefter med en gemensam supé, vid vilken tal hölls av ordföranden samt av ett flertal inbjudna, bland vilka märktes föreningens hedersledamöter, representanter för de högsta dömande myndigheterna i landet, för Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, för de i landet verkande övriga juristsammanslutningarna och för föreningens filialavdelningar. Till festen hade anlänt ett flertal telegram.
    Vid årsmötet återvaldes styrelsen i sin helhet. Ordförande är professor Erik af Hällström, viceordförande justitierådet Oskar Möller. Ordinarie styrelsemedlemmar äro justitierådet Karl Erikson, förvaltningsrådet Kurt Kaira, bankdirektören, jurisutriusquekandidaten C. A. Öhman och justitierådmannen Gunnar Nybergh. Suppleanter i styrelsen äro advokaten, vicehäradshövdingen Aarne Castrén och hovrättsassessorn, ledamoten av lagberedningen Harald Brunou.
    Föreningens sekreterare har varit professor Gunnar Palmgren, skattmästare justitierådmannen Lars Gestrin och mötesvärd vicehäradshövdingen Randall Nybom.
    Föreningens tidskrift (FJFT) har under året utkommit i sin sjuttioåttonde årgång med sedvanliga sex häften. Huvudredaktör har såsom tidigare varit professor O. Hj. Granfelt, redaktionssekreterare professor Ragnar Hemmer och redaktör för litteraturavdelningen professor Erik af Hällström. Tidskriftens prenumerationspris har numera fastställts till 125 mark. Prenumeranter

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 73av Svensk Juristtidning kunna såsom tidigare prenumerera på tidskriften icke blott direkt (adr. justitierådmannen Lars Gestrin, Fänrik Stålsgatan 9, Helsingfors) utan även genom Svensk Juristtidnings expedition.
    Föreningens medlemstal var vid verksamhetsårets utgång 714, oberäknat medlemmarna i de nybildade filialavdelningarna. Dessutom räknar föreningen 10 hedersledamöter.
    Ordförande resp. sekreterare för föreningens filialavdelningar äro: för Åbo filialavdelning hovrättsrådet Edvard Hällfors och vicehäradshövdingen Tor Erik Lassenius, för Wasa filialavdelning hovrättsrådet Felix Johansson och hovrättsassessorn, jurisdoktorn J. H. Sandelin, för Wiborgs filialavdelning, som under året fortfarande vistats i »landsflykt» i Kuopio men inom en snar framtid torde kunna återvända till sin forna hemstad, hovrättspresidenten Knut Ångelin och hovrättskanslisten Lars Henrik Lilius, för filialavdelningen i Östra Nyland hovrättsassessorn, häradshövdingen Lauri Hertzberg, för filialavdelningen Raseborgs Jurister lagmannen J. A. Sjöblom och borgmästaren Sven Högström samt för Ålands filialavdelning landshövdingen Ruben Österberg och vicehäradshövdingen Tor Brenning.

Gunnar Palmgren.