JOHN OLSSON. 1943 års bidragsförskottslag, Landskommunernas blankett- & bokförlag. Sthm 1943. 168 s. Inb. kr. 4.50.
    1937 års lag om bidragsförskott satte barnavårdsnämndernas tolkningsförmåga på ganska hårda prov. Tillämpningen blev också påfallande ojämn. Sedan riksdagens revisorer påtalat detta förhållande, uppdrogs åt socialvårdskommittén att verkställa en översyn av lagstiftningen,1 vilken ledde till 1943 års reviderade bidragsförskottslag. Ehuru denna i tekniskt avseende är mera lättillgänglig än den tidigare lagen, torde bidragsförskotten alltjämt erbjuda åtskilliga stötestenar för våra kommunala förtroendemän. Till barnavårdsnämndernas tjänst har Landskommunernas förbunds centralbyrå genom sin sekreterare, fil. dr John Olsson, nu låtit utgiva en kommentar till lagen jämte följdförfattningar och övriga viktigare författningar, som behövas vid lagens tillämpning. Genom sina instruktiva exempel och talrika rättsfall bör arbetet vara till stor nytta. Att lagstiftningen alltjämt erbjuder vissa fällor även för den som underkastat densamma ett grundligare studium, framgår emellertid av vissa rättelser, som efter arbetets tryckning måst vidtagas.

Sv. L.

 

C. G. BJÖRLING. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 9:e upplagan, ombesörjd av ÅKE MALMSTRÖM. Lund 1943 Gleerup. VIII + 344 s. Kr. 10.50.

 

H. MUNCH-PETERSEN. Den borgerlige Ret i Hovedtræk. 12:e Udg., ved ERWIN MUNCH-PETERSEN. Khvn 1943. Gad. XII + 477 s. Inb. kr. 14.75.
    Den svenska läroboken i privaträttens huvuddrag och dess danska motsvarighet och förebild utkomma ständigt i nya upplagor. I den nyligen utkomna nionde upplagan av Björlings lärobok, som ombesörjts av prof. Åke

 

1 Se SOU 1942: 29.

808 LITTERATURNOTISER.Malmström under medverkan av prof. Björlings son hovrättsfiskalen Johan Björling, har framställningen underkastats den bearbetning, som erfordrats med hänsyn till nytillkommen lagstiftning. Den nya upplagan av den danska läroboken, som i motsats till den svenska omfattar även grunddragen av straffrätten och processrätten, har utgivits av prof. Hans Munch-Petersensson prof. Erwin Munch-Petersen. Framställningen har undergått en genomgående revidering.

I. S.