Häradsrätternas tingsordningar. Genom kung. 22 okt. 1943 (nr 750) har vidtagits ändringar i tingsordningarna för vissa domsagor fr. o. m. 1 jan. 1944.
    Av ändringarna beröras fyra domsagor och i samtliga fall har ändringen

856 NOTISER.föranletts av införlivning med domsagan av en stad. Fr. o. m. år 1944 upphör sålunda den egna jurisdiktionen i städerna Strömstad, Skara, Ronneby och Simrishamn genom dessas uppgående i resp. Norrvikens, Skånings, Valle och Vilske, Östra och Medelsta samt Ingelstads och Järrestads domsaga.
    För Norrvikens domsaga, som utgör ett tingslag, medför indelningsändringen allenast den jämkning i nuvarande tingsordning, att två tremansting inrättas under sommaruppehållet mellan tingen. — I Skånings, Valle och Vilske domsaga, som fr. o. m. 1 jan. 1944 skall benämnas Skarabygdens domsaga, bliva förändringarna större. Här skall nämligen i det tingslag, som i sig upptager Skara stad och som skall benämnas Skara, Skånings och Valle tingslag, förrättas 20 allmänna tingssammanträden mot 10 för närvarande och därtill hållas 2 tremansting under sommaren. Sammanträdestur blir den nuvarande eller »l:a torsdagen». I domsagans andra tingslag, eller Vilske tingslag, förändras däremot sammanträdesturen från »3:e» till »2:a torsdagen». — Beträffande Östra och Medelsta domsaga, som nu tillämpar tisdagstur i båda tingslagen, omlägges denna, under bibehållande av nuvarande antal allmänna sammanträden, 10 i vartdera tingslaget, till onsdagstur. Därjämte insättes ett tremansting på sommaren i Östra tingslag och tolv dylika ting, fördelade på hela året, i Medelsta tingslag, däri Ronneby stad skall ingå. — För Ingelstads och Järrestads domsaga slutligen, vilken domsaga omfattar ett tingslag, göres ingen ändring i fråga om ordningen för de allmänna sammanträdena, men 3 tremansting tillkomma under sommaren att hållas i Simrishamn, dit domsagans kansli flyttas.
    I detta sammanhang må vidare anmärkas, att jämväl under år 1944 tingssammanträdena i Inlands norra tingslag, vilka under en följd av år hållits i Stenungsund i stället för å tingslagets ordinarie tingsställen, skola hållas å nämnda ort. K. M:ts beslut härom har meddelats 12 nov. 1943.
C. G. B.