Sveriges domareförbund avhöll ordinarie möte d. 16 okt. 1943 i Handelshögskolan i Stockholm under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg. Vid mötet, som var talrikt besökt, behandlades följande ämnen, nämligen »De praktiska erfarenheterna av den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott» med inledningsföredrag av hovrättsrådet Nils Beckman och »Domarutbildning och domarkarriär» med revisionssekreteraren Frithiof Folkard von Scherling och assessorn vid Stockholms rådhusrätt Harry Hector som inledare.
    Till ledamöter av styrelsen valdes presidenten Birger Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, v. ordf., med häradshövdingen Ragnar von Koch som suppleant, rådmannen Halvar Lech, sekr. och kassaförvaltare, med revisionssekreteraren Eric Grundén som suppleant samt justitierådet Seve Ekberg med t. f. borgmästaren, rådmannen Gösta Bäärnhielm som suppleant. De till förbundet anslutna domareföreningarna hava till styrelseledamöter valt: Föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Karl Schlyter och Gunnar Bendz med hovrättsråden Hugo Wikander och Alfred Bexelius som suppleanter, Föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Gustaf Lindstedt och Gösta Siljeström med häradshövdingarna Pehr Cederschiöld och Åke Hartelius som suppleanter, Föreningen Sveriges stadsdomare

NOTISER. 857borgmästaren Nils Berlin och rådmannen Edward Ploman med borgmästaren Gösta Strandell och rådmannen Gustaf Bång som suppleanter samt Revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh med revisionssekreteraren Erik Hagbergh som suppleant.
    I ett med stort intresse åhört anförande vid den middag å Piperska muren, varmed förbundsmötet avslöts, framlade justitieministern, statsrådet Bergquist, sina synpunkter på den vid mötet diskuterade frågan om domarutbildning och domarrekrytering samt grundlinjerna för den utredning i detta ämne, för vars verkställande han i föregående dags konselj erhållit K. M:ts bemyndigande att tillkalla sakkunniga (se ovan s. 852).
    Förbundets medlemmar äro dels alla i de ovan nämnda föreningarna inskrivna medlemmar, f. n. uppgående till ett antal av omkring 470, dels ock 31 direkt till förbundet anslutna medlemmar, därav 22 justitieråd och 6 regeringsråd.