PERSONALNOTISER. 863    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har
    15 okt. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat revisionssekreteraren Erik Hagbergh att biträda inom departementet med undersökning i fråga om behovet samt den lämpliga utformningen av särskilda föreskrifter beträffande tillstånd för juridiska personer att utöva yrkesmässig automobiltrafik;
    26 okt. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 24 sept. 1943, till huvudsekreterare hos sakkunniga för utredning rörande ombyggnad av smalspåriga järnvägar m. m. förordnat revisionssekreteraren Christer Gemzell.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 4 nov. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande 29 okt. 1943, tillkallat revisionssekreteraren Christer Gemzell att, jämte andra personer, biträda i departementet med utredning av frågan om tjänste- och familjepensioneringen beträffande personal vid av staten övertagna enskilda järnvägar.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har
    24 sept. 1943, jämlikt K. M:ts bemyndigande 18 sept. 1943, tillkallat t. f. revisionssekreteraren assessorn i Svea hovrätt Gösta Schirén att såsom expert biträda de sakkunniga vid behandling av vissa vattenrättsfrågor m. m.;
    8 okt. 1943, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., såsom sakkunniga att verkställa utredning och avgiva förslag till lagstiftning angående rätt till fiske tillkallat åtta personer, däribland expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg, ordf., och t. f. byråchefen för lagärenden i jordbruksdepartementet hovrättsrådet Per Olof Palmquist;
    18 okt. 1943 förordnat t. f. statssekreteraren i jordbruksdepartementet hovrättsrådet Bertil Fallenius att såsom särskild sakkunnig biträda skogsstyrelsen vid utredningar rörande vissa skogsvårdslagstiftningsfrågor m. m.;
    29 okt. 1943 entledigat häradshövdingen Einar Holm fr. o. m. 1 nov. 1943 från uppdraget att vara ledamot, tillika sekreterare i utredningen rörande den statsunderstödda torrläggningsverksamheten (1942 års torrläggningssakkunniga) samt i hans ställe till ledamot och sekreterare förordnat t. f. revisionssekreteraren Gösta Schirén.

 

    Kammarrätten. K. M:t har 18 sept. 1943 förordnat f. d. hovrättsrådet i Svea hovrätt frih. Henric Nordenskjöld att tills vidare under den tid presidenten i kammarrätten Nils Quensel utövar statsrådsämbete uppehålla presidentämbetet i kammarrätten.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 24 sept. 1943 — jämte det justitierådet Johan Hagander beviljats begärt entledigande från honom meddelat förordnande att för åren 1941—1943 vara ledamot, tillika vice ordförande i arbetsdomstolen — förordnat revisionssekreteraren Gösta Lind att till utgången av år 1943 vara ledamot, tillika vice ordförande i arbetsdomstolen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 24 sept. resp. 8 okt. 1943 förordnat t. f. tingsdomaren i Östra och Medelsta domsaga frih. Hans Ramel och assessorn i Svea hovrätt Nils Joachimsson att tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    22 okt. 1943 till hovrättsråd fr. o. m. 1 nov. 1943 utnämnt i Svea hovrätt assessorn i hovrätten Martin Wahlbäck och i hovrätten för Övre Norrland assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Gunnar Ohlsson;
    29 okt. 1943 förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Ludvig Werner att under presidenten Karl Schlyter beviljad partiell ledighet fr. o. m. 1 nov. 1943 för deltagande i riksdagsarbetet uppehålla presidentämbetet i hovrätten;

864 PERSONALNOTISER.    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 nov. 1943 förordnat, i Svea hovrätt adjungerade ledamöterna Ivar Ahlström och Ivar Mankell, i Göta hovrätt adjungerade ledamoten Yngve Söderlund och i hovrätten över Skåne och Blekinge adjungerade ledamoten Karl Larsson.