Hovrätt för nedre Norrland. I skrivelse d. 27 juni 1942 (nr 420) har riksdagen anhållit att Kungl. Maj:t ville efter erforderlig ytterligare utredning beträffande domsområdet snarast framlägga förslag om inrättande av en hovrätt för nedre Norrland (jfr SvJT 1942 s. 378). Genom remiss i okt. 1942 ha vissa myndigheter och organisationer anbefallts att avgiva utlåtande över riksdagsskrivelsen. Yttrandena ha i allmänhet huvudsakligen avsett frågorna om domsområdet och förläggningsorten. I förra fallet har diskussionen rört sig om frågan huruvida landskapet Hälsingland skall kvarligga under Svea hovrätt eller tilldelas den nya hovrätten. I det senare avseendet har den gamla striden om hovrättens förläggning till Härnösand eller Sundsvall ånyo blossat upp.
    Beträffande domsområdet har endast Sveriges advokatsamfund bestämt uttalat sig för Hälsinglands förläggande under den nya hovrätten. Övriga hörda, som tagit ställning i denna del, förorda mer eller mindre bestämt att domkretsen inskränkes till Västernorrlands och Jämtlands län.
    I fråga om förläggningsorten äro meningarna, såsom var att vänta, mera delade. Svea hovrätt citerar sitt år 1936 avgivna yttrande, däri skälen för de två föreslagna städerna sägas väga tämligen jämnt, ehuru med visst företräde för Sundsvall. Hovrätten tillägger dock nu, att om man räknar med täta hovrättsting i Jämtlands län, skälen för Sundsvall som förläggningsort försvagas och Härnösand med fog kan ifrågakomma. I övrigt förordas Härnösand av länsstyrelserna i Gävleborgs och Västernorrlands län, under det att länsstyrelsen i Jämtlands län (därest Östersund ej kan ifrågakomma), föreningarna Sveriges stadsdomare och Sveriges stadsfiskaler samt Sveriges advokatsamfund uttala sig för Sundsvall.

L. af K.

 

DÖDSFALL.

    Carl Johan Johansson avled d. 5 okt. 1942. Han var född i Gävle 1872, avlade mogenhetsex. där 1890 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter tingssittning och tjänstgöring såsom t. f. borgmästare i Ronneby blev han 1902 auditör vid Kronprinsens husarreg. och 1904 e. länsnot. i Malmöhus län. 1906 blev han e. rådman och stadsnotarie i Malmö och valdes 1910 till ordinarie rådman därstädes. Sedan han lämnat sin befattning som rådman utövade han advokatverksamhet i Malmö.