Registerbeteckning å fastigheter i stad. Genom en lagändring den 17 juni 1943 (SFS nr 395) uteslöts ur 7 kap. 11 § lagen om fastighetsbildning i stad — FBL — bestämmelsen om att registerbeteckning åsättes av magistraten. Avsikten var att i stället i förordningen med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad — FRF — skulle givas bestämmelser om vem åsättandet i olika fall åvilar. Detta har nu skett genom en kungörelse den 10 december 1943 (SFS nr 846) ang. ändring i FRF. I samband därmed har samma dag utfärdats en särskild kungörelse (SFS nr 847) med bestämmelser om vissa åtgärder i anledning av förrättning enligt 5 eller 6 kap. FBL. Båda kungörelserna hava trätt i kraft den 1 januari 1944.
    Beträffande behörighet att åsätta registerbeteckning skall enligt den nya regleringen gälla följande. Fastställande av registerbeteckningar i samband med fastighetsregistrets uppläggande skall liksom tidigare ankomma på magistraten (9 § fjärde stycket FRF). Sedan fastighetsregistret upplagts, skall åsättande av registerbeteckning å tomt liksom hittills ankomma på magistraten, under det att åsättande av registerbeteckning å stadsäga anförtros åt registerföraren (9 a § FRF). Registerföraren har givetvis därvid att iakttaga de föreskrifter om registerbeteckning, som för olika fall lämnats i FRF. Skulle fråga uppkomma om ny registerbeteckning å stadsäga i andra fall, såsom ändring av tidigare använd registerbeteckning å viss fastighet, har registerföraren att underställa frågan lantmäteristyrelsen, som jämlikt 43 § FRF äger föreskriva huru skall förfaras. Fastställande av särskilt namn å fastighet i stad enligt 8 § FRF skall liksom tidigare ankomma på magistraten, vare sig fråga är om tomt eller om stadsäga.
    I förfarandet vid åsättande av registerbeteckning efter det fastighetsregistret upplagts har tillika den förenklingen vidtagits, att fastighetens ägare ej behöver höras angående registerbeteckningen. Då fråga är om tomt skall emellertid, liksom för närvarande, registerföraren och byggnadsnämnden beredas tillfälle att yttra sig över registerbeteckningen.

SVEN ROMANUS. 149    I vad gäller tomter har i övrigt icke vidtagits annan förändring än att den i kungörelsen den 12 maj 1917 (SFS nr 292) ang. bevis om fastställelse å vissa kartor m. m. förekommande bestämmelsen, att KB skall om fastställelse å tomtindelning teckna bevis å konceptkartan, överflyttats till 29 § FRF, där redan nu vissa bestämmelser om KB:s åligganden vid fastställelse å tomtindelning förekomma. Därvid har uttryckligen stadgats att bevis om fastställelsen skall av KB tecknas även å beskrivningen över tomtindelningen. I 1917 års kungörelse stadgades tillika, att därest KB:s beslut om fastställelse å tomtindelning undanröjdes av högre myndighet, anteckning därom skulle göras å konceptkartan. Då 1917 års kungörelse nu upphäves, har det ej ansetts erforderligt att upptaga nyssnämnda stadgande i en ny författning, eftersom besvär över KB:s fastställelsebeslut handläggas av K. M:t i statsrådet. Någon ändring i det tidigare tillämpade förfaringssättet är emellertid icke avsedd. Det är tydligt, att om fastställelse å tomtindelning undanröjes av K. M:t, anteckning därom kommer att göras icke blott å konceptkartan utan även å den därtill hörande beskrivningen, vilken ju enligt de nya bestämmelserna skall av KB hava försetts med bevis om fastställelsebeslutet. Med hänsyn härtill torde, då besvär anförts över fastställelse å tomtindelning, vederbörande myndighet hava att till K. M:t insända icke blott konceptkartan utan också den originalbeskrivning som upprättats över tomtindelningen. — I detta sammanhang må erinras om bestämmelserna i 29 § byggnadsstadgan om KB:s skyldighet att översända beslut om fastställelse å tomtindelning till magistraten för delgivning med byggnadsnämnden och registerföraren samt att, då klagan mot beslutet ej får föras, teckna lagakraftbevis å tomtindelningskartan; denna paragraf har undergått viss formell justering genom kungörelse den 30 juni 1943 (SFS nr 544).
    Beträffande avstyckning enligt 5 kap. FBL innebära de nya bestämmelserna följande. Då fastställelse meddelas å avstyckningen, skall den fastställande myndigheten — magistrat, KB eller särskilt förordnad fastställelsemyndighet enligt 5 kap. 21 § FBL — omedelbart avsända underrättelse därom till inskrivningsdomaren. Denne erhåller därigenom kännedom om den nya fastighetsbildningen redan innan han får sig tillställt vederbörligt registerutdrag därom.
    I analogi med vad som gäller beträffande avstyckning enligt jorddelningslagen har föreskrivits, att bevis om fastställelse å avstyckning enligt 5 kap. FBL skall av den myndighet, som meddelat beslutet därom, åtecknas konceptkartan, så snart beslutet om fastställelsen vunnit laga kraft. I detta hänseende bör märkas ett avgörande av regeringsrätten (reg.rns årsbok 1921 not. Ju 87) att behörighet att anföra besvär över KB:s beslut om fastställelse å avstyckningsförrättning enligt 5 kap. FBL icke tillkommer sakägare, som genom påskrift å förrättningsakten godkänt avstyckningen och icke inom föreskriven tid anfört besvär över själva förrättningen. Besvär över fastställelsen kunna emellertid, förutom av sakägare, anföras av byggnadsnämnden, som enligt 5 kap. 22 § FBL skall utan dröjsmål erhålla del av beslutet om fastställelsen. För att skapa klarhet om besvär komma att anföras synes

150 SVEN ROMANUS.det vara en lämplig anordning att — såsom nu på en del håll praktiseras — den fastställande myndigheten inhämtar besked från byggnadsnämnden huruvida förrättningen av densamma godkännes. Har förrättningen godkänts såväl av samtliga sakägare som av byggnadsnämnden, lärer icke vara erforderligt att avvakta utgången av tiden för anförande av besvär över fastställelsebeslutet, utan i sådant fall bör bevis om fastställelsen omedelbart åtecknas konceptkartan. Det är av vikt att detta förfaringssätt tillämpas så ofta det låter sig göra, enär därigenom registreringen av den nya fastighetsbildningen påskyndas.
    I fråga om förrättningar enligt 6 kap. FBL — laga skifte, ägoutbyte, servitutsutbrytning — gäller redan nu på grund av hänvisning till jorddelningslagens bestämmelser, att bevis om fastställelsen skall, så snart beslutet vunnit laga kraft, tecknas å karta och handlingar. Det bevis, som skall tecknas å förrättningshandlingarna, bör — enligt hänvisning i den nya särskilda kungörelsen (nr 847) till kungörelsen den 25 november 1927 (nr 418) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om delning av jord å landet m. m. — beträffande laga skifte och ägoutbyte anbringas i slutet av delningsbeskrivningen och beskrivningen över det verkställda ägoutbytet samt beträffande övriga förrättningar i slutet av protokollet rörande förrättningen.
    Sedan på sätt nu angivits bevis om fastställelse å avstyckning enligt 5 kap. FBL eller laga skifte m. m. enligt 6 kap. FBL tecknats å konceptakten, skall denna ofördröjligen översändas till registerföraren (se den nya särskilda kungörelsen, nr 847). Akten skall sålunda icke först tillställas förrättningsmannen. Registerföraren skall åsätta de nya stadsägobeteckningar, som kunna föranledas av förrättningen, samt göra vederbörliga anteckningar å karta och handlingar om registerbeteckningarna. Registerföraren skall därefter tillställa förrättningsmannen akten inom fjorton dagar efter emottagandet (30 § 1 mom. andra stycket FRF).
    I 37 § FRF har föreskrivits, att registrering av ändringar i fastighetsindelningen eller särskilda fastigheters beteckning skall av registerföraren verkställas utan dröjsmål så snart vederbörliga handlingar inkommit till honom. I paragrafen omförmälda registerutdrag skola tillställas inskrivningsdomaren såvitt möjligt redan före nästa inskrivningsdag. Det är av synnerlig vikt, att skyndsamhet i dessa avseenden iakttages, då därigenom kan skapas garanti för att inskrivningsdomaren vid behandling av lagfarts- och inteckningsärenden kan taga hänsyn till den nya fastighetsbildningen och de nya registerbeteckningarna. Den förut nämnda underrättelsen om fastställelse å avstyckning, som den fastställande myndigheten omedelbart skall avsända till inskrivningsdomaren, utesluter givetvis ej att vederbörligt registerutdrag sedan skall expedieras så snart registrering av avstyckningen skett.
    I 30 § 1 mom. första stycket FRF hava vidtagits vissa ändringar beträffande skyldigheten för förrättningsman att införskaffa registerutdrag för laga skifte, avstyckning och vissa andra förrättningar. Införskaffade utdrag skola åtfölja konceptakten vid fastställelseprövningen. Sedan förrättningen fastställts och registrering skett samt akten därefter

REGISTERBETECKNING Å FASTIGHETER I STAD. 151återkommit till förrättningsmannen, är det ej längre erforderligt att registerutdragen ligga kvar i akten. I många fall, särskilt då registerutdragen äro mera omfattande, kan det vara lämpligt att förrättningsmannen förvarar registerutdragen för att vid företagande av ny förrättning, som berör å utdragen upptagna fastigheter, insända utdragen till registerföraren för komplettering, varigenom utskrivande av helt nya utdrag undvikes.

Sven Romanus.