Lagförslag till 1944 års riksdag. I SvJT 1943 s. 824 lämnades i en notis under rubriken »Lagförslag under förberedelse» en redogörelse för de lagförslag som enligt meddelande från justitiedepartementet förbereddes till framläggande för 1944 års riksdag. Propositioner angående följande i notisen upptagna ämnen ha nu avlämnats till riksdagen, nämligen: 1) ny lag om aktiebolag m. m., 2) ändring i utsökningslagen, 3) ändring i bötesverkställighetslagen, 4) lagstiftning om eftergift av åtal mot vissa underåriga, 5) om homosexualitetens straffrättsliga behandling, 6) om kastrering, 7) ändrade bestämmelser om fri rättegång, 8) viss ändring i strafflagen för krigsmakten och 9) ny djurskyddslagstiftning. Vidare ha från socialdepartementet framlagts prop. med förslag till lag om vad i allmänhet skall med polismyndighet avses samt om ändringar i arbetsskyddslagen och från jordbruksdepartementet prop. med förslag till lag angående ändring i 1928 års renbeteslag. Red. av SvJT har inhämtat att, utöver förut redovisade lagförslag, propositioner i bl. a. ytterligare följande ämnen inom justitiedepartementet förberedas till framläggande för årets riksdag, nämligen förslag om ändrat besvärsförfarande i krigsrättsmål, om handlingars ingivande med posten, om ändrade bestämmelser ang. bouppteckning vid hemskillnad m. m. och om interimistiska beslut ang. underhåll, om traktamentsersättning åt nämndemän, om skydd för säljarens borgenärer vid virkesförsäljning, om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen med anledning av nya rättegångsbalken, om ersättning till befattningshavare vid vissa rådhusrätter som skola upphöra, om anslag till krigsrätterna samt om anslag till medikolegala besiktningar. Förslag kunna väntas om ändring i vattenlagen rörande regleringsavgifter samt om ändringar i införsellagen och byggnadsstadgan. Från socialdepartementet kunna enligt inhämtade upplysningar väntas förslag ang. bl. a. rättsmedicinalväsendets ordnande, arbetstidsreglering för hembiträden samt omorganisation av sinnesslövården.

 

    Motioner i lagfrågor. Följande motioner ha vid årets riksdag hänvisats till första lagutskottet.
    Privaträtt: I:72 av fru Sjöström-Bengtsson och hr Näsström samt II:119 av hr Sundström i Vikmanshyttan ang. revision av gällande lagstiftning om barns underhållsskyldighet gentemot föräldrar; I:98 av fru Sjöström-Bengtsson samt II: 160 av fröken Nygren m. fl. om införande av lagstadgad rätt för barn i äktenskap att i vissa fall erhålla styvfaders släktnamn; II: 162 av hr Hedlund i Östersund och fru Västberg ang. utredning om rätt för sinnessjuka och sinnesslöa att i särskilda fall efter verkställd sterilisering ingå äktenskap; II:216 av hr Hoppe m. fl. ang. utredning av frågan om rätt för sinnesslöa att under vissa förhållanden och efter särskild prövning ingå äktenskap; 1: 146 av hr Hallagård samt II: 163 av hr Pettersson i Dahl m. fl. ang. åtgärder till förhindrande av för tidig skörd av skogsbär; II: 76 av hr v. Seth ang lagstiftning om skydd för markägares rätt till bärplockning å egen skogs- och hagmark.
    Straffrätt: II:97 av hrr Wiberg och Gezelius ang. utredning om sådan ändring i gällande lagstiftning att förverkande av egendom m. m. måtte kunna ådömas brottsling, som förklaras strafflös på grund av sådana om-

156 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.ständigheter, som omförmälas i 5 kap. strafflagen; I:74 av hr Linderot samt II: 121 av hr Hagberg i Luleå m. fl. ang. revision av 8 kap. strafflagen m. m.; I: 138 av hr Undén med förslag till lag om vissa ändringar i 8 kap. strafflagen; I: 139 av hr Knut Petersson m. fl. samt II: 215 av fröken Hesselgren m. fl. om verkställande av en undersökning rörande verkningarna av 8 kap. strafflagen och lagen om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara; I: 141 av hr Holmström m. fl. samt II:221 av hr Pettersson i Rosta m. fl. om skärpning av straffansvaret för illegal vadhållning (s. k. bookmakeri); II:395 av hrr Wallén och Andersson i Hedensbyn ang. effektiviserande av lagstiftningen mot bestickning. (I anledning av prop. nr 8 med förslag till lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga, m. m. ha väckts mot. II:307 av hrr Lövgren och Mosesson samt de likalydande mot. I: 205 av hrr Linder och Siljeström och II: 399 av hr Hedlund i Östersund m. fl. I anledning av prop. nr 13 med förslag till lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen, m. m. ha väckts de likalydande mot. I:204 av hr Sandén och fru Sjöström-Bengtsson samt II:312 av hr Hedlund i Östersund m. fl.)
    Process- och utsökningsrätt: II: 8 av fru Nordgren ang. utredning av frågan om ersättning av allmänna medel åt av allmän åklagare åtalad person, som frikännes, för hans kostnader för inställelsen vid domstol; I:208 av hrr Arrhén och Holmström samt II: 314 av hr Staxäng ang. viss ändring i lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta.
    Kyrkorätt: II:29 av hr Edberg m. fl. ang. revision av gällande bestämmelser om försäljning av kyrklig jord, m. m.; II:31 av hrr Mosesson och Nilson i Eskilstuna ang. utredning om inrättande av en kyrklig högtidsdag i vårt land under höstens lopp.
    Diverse: I: 140 av hr Johan Bernhard Johansson m. fl. samt II:214 av hr Skoglund i Doverstorp m. fl. med förslag till lag ang. upplösning av vissa sammanslutningar m. m.; II: 161 av hr Hedlund i Östersund om lagstiftning ang. offentliga insamlingar; II: 397 av hrr Lindberg och Lundgren om rätt till hyra under viss tid för sjöman, som blivit arbetslös till följd av fartygs haveri.
    Till andra lagutskottet ha bl. a. följande motioner hänvisats, nämligen I: 20 av hr Wiklund m. fl. samt II: 45 av hrr Andersson i Eskilstuna och Sundström i Vikmanshyttan om utredning rörande ersättning till personer som på grund av bestämmelser i epidemilagen underkastats inskränkning i sitt näringsfång; I:21 av hr Siljeström om ändring av gällande bestämmelser rörande gäldandet av viss ersättning till ägodelningsnämndemän; I: 143 av hr De Geer m. fl. samt II:232 av hr Pettersson i Dahl m. fl. om lagstiftning till förhindrande av att jord- och skogsbruk övergå i den icke jordbrukande befolkningens händer m. m.; II:308 av hr Lindahl ang. lagstiftning om åtgärder mot vanhävd av jordbruk; II: 398 av hr Jacobson ang. förbud för trävarubolags styrelseledamöter m. fl. att förvärva jordbruksfastighet med skogsmark; I:31 av hr Gustaf Karlsson m. fl. samt II:73 av hr Andersson i Tungelsta m. fl. om beredande av ökade möjligheter för kommun att inlösa mark för bostadsbebyggelse eller industriändamål; I:96 av hr Siljeström samt II: 159 av hr Håstad ang. viss ändring av 13 § lagen om förenings- och förhandlingsrätt; I:97 av hr Gustaf Karlsson samt II: 158 av hr Kilbom m. fl. ang. viss ändring av 3 kap. 38 § lagen om nyttjanderätt till fast egendom; II: 7 av hr Åkerström ang. utredning rörande lagstiftning om företagarepension; II: 44 av hr Spångberg m. fl. om undantagande från preskription av rätt till ersättning enligt olycksfallsförsäkringslagen; I:197 av hr Herlitz m. fl. samt II:305 av hrr Håstad och Gezelius om utredning ang. statens skyldighet att giva ersättning vid intrång i enskildas äganderätt och ekonomiska frihet; II:310 av hrr Persson i Stockholm och Hagberg i Luleå ang. revision av alkoholistlagstiftningen m. m.; II:402 av hr v. Friesen ang. viss ändring i butikstängningslagen; II: 392 av fröken Hesselgren och hr Orgård ang. revision av åborättslagen.

E. Bz.