Finlands advokatförbunds verksamhet har även under år 1943 starkt påverkats av Finlands tunga försvarskrig för landets frihet och självständighet. Något allmänt möte har icke hållits under sagda år, enär förbundet sammanträder till ordinariemöte endast vartannat år och senaste årsmötet försiggick år 1942. Styrelsen har sammanträtt till ordinariemöte två gånger. Vid dessa möten behandlade styrelsen, utom löpande och disciplinära ärenden, flera tvister, som styrelsen avgjorde som skiljedomstol. Vid mötet i oktober beslöt styrelsen, att Finlands advokatförbund skall hålla sitt 25-årsmöte den 24 mars 1944 i Åbo, där förbundet grundades samma dag år 1919.
    Förbundet hade vid utgången av år 1943 346 medlemmar. Av dessa voro

 

12—447004. Svensk Juristtidning 1944.

178 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.225 aktiva advokater och 177 voro byråägare. Av förbundets medlemmar voro158 bosatta i Helsingfors.
    Styrelsens ordförande har varit advokaten, vicehäradshövding Lauri Castrén och viceordförande advokaten, vicehäradshövding Bertel Taucher. Ordinarie medlemmar voro advokaterna, vicehäradshövdingarna Bertil Godenhielm, V. Jaakkola, Urho Jaakkola, A. Kauno, Martti Olsson, Aarne Pajunen och Toivo Piintilä och suppleanter advokaterna, vicehäradshövdingarna Heikki Borenius, Aarne Castrén, Bertil Granfelt, Lars Hornborg, E. Niemelä, A. Oinas, Lauri Oja, Lauri Paavola, Harry Pomoell, Leif Schultz, Yrjö Sipari, Toivo Westerback, J. N. Lehtinen och Väinö Äijälä. Förbundets sekreterare har varit professor Bruno A. Salmiala.
    Förbundets organ Defensor legis har utkommit enligt samma program som tidigare. Tidskriftens huvudredaktör har varit professor Bruno A. Salmiala.
 

B. A. S.