Juridiska föreningen i Finland. Krigstidens vanskligheter ha även under 1943 gjort sig kännbara i föreningens verksamhet. De yngre medlemmarna äro inkallade i krigstjänst och de äldre ofta överlupna med tjänstegöromål och allehanda av tiden föranledda uppdrag. Särskilt i Helsingfors vållas olägenhet också av mörkläggningen och faran för bombning. Likväl har föreningens verksamhet kunnat stadigt fortgå och bl. a. vid de senaste år nygrundade filialavdelningarna visat icke obetydlig livaktighet. Centralavdelningen har sammanträtt som vanligt till tre möten under vartdera halvåret, förutom årsmötet d. 13 dec. Härvid har årets hela diskussionsprogram med dess 11 frågor samt en återstående fråga från 1942 slutbehandlats. Referenter vid sammanträdena hava varit justitierådmannen Gunnar Nybergh, polit. kand. Sigfrid Törnqvist, juriskandidaten Bertel Schwindt, prof. Gunnar Palmgren, justitierådmannen Torsten Nilsson, riksdagens sekreterare, juriskandidaten E. H. I. Tammio, justitierådet Oskar Möller, prof. Brynolf Honkasalo, hovrättsassessor Harald Brunou, vicehäradshövdingen Lars Homén, förvaltningssekreteraren Rolf Tollander, extra justitierådmannen Lars Gestrin och jurisdoktorn Otto Brusiin. Referaten och diskussionerna återgivas fortlöpande i föreningens tidskrift. Jurisdoktorn Bo Palmgrens festföredrag vid årsmötet om »Rationalisering och rättsvård» kommer även att där publiceras.
    Vid årsmötet upplästes i övrigt minnesord över framlidna professorerna Lauri Cederberg och Nils Stjernberg samt universitetskansler Ernst Trygger jämte sedvanlig förteckning över andra avlidna jurister, bland vilka märktes två under året stupade. Av årsberättelsen framgick att medlemsantalet, som ökats, nu är 755 fördelat på centralavdelningen i Helsingfors och sex filialavdelningar. Föreningen har därjämte 10 hedersledamöter.
    Årsmötet återvalde ordföranden i Centralstyrelsen, prof. Erik af Hällström, viceordföranden, justitierådet Oskar Möller samt ledamöterna justitierådet Karl Erikson, bankdirektören, jurisutriusquekandidaten Carl Arne Öhman och justitierådmannen, jurisutriusquekandidaten Gunnar Nybergh. Till ordinarie styrelsemedlem i stället för förvaltningsrådet Kurt Kaira, som flyttat från orten, utsågs advokaten, vicehäradshövdingen Aarne Castrén. Suppleanter i styrelsen blevo hovrättsassessorn, ledamoten av lagberedningen Harald Brunou och jurisdoktor Bo Palmgren, den sistnämnde nyvald.
    Föreningens sekreterare är sedan senaste år extra justitierådmannen Lars

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 179Gestrin och skattmästare advokaten, vicehäradshövdingen Helge Crohns. Mötesvärd har varit vicehäradshövdingen Randall Nybom, som nu efterträtts av advokaten, vicehäradshövdingen Harald Hägerström.
    Föreningens tidskrift (FJFT), som nu inleder sin åttionde årgång, utkom senaste år med fem häften, det sista, n:ris 5 o. 6, ett dubbelnummer. Därjämte har antalet band i föreningens publikationsserie ökats med jurisdoktor Walter Palmes arbete »Om det fortsatta brottet». Tidskriftens huvudredaktör har såsom tidigare varit akademikansler O. Hj. Granfelt, redaktionssekreterare prof. Ragnar Hemmer och redaktör för litteraturavdelningen prof. Erik af Hällström. Prenumerationspriset utgör 125 mark. Svensk Juristtidnings prenumeranter kunna såsom tidigare prenumerera på FJFT såväl direkt (adr. vicehäradshövding Helge Crohns, Centralgatan 1, Helsingfors) som även genom Svensk Juristtidnings expedition för 9 kr.
    Vid årsmötet meddelades, att föreningens prisnämnd för originalarbeten av rättsvetenskapligt eller nationalekonomiskt innehåll, utkomna under tiden 1 nov. 1941—1 nov. 1943, samt uppsatser i föreningens tidskrift under samma tid tilldelat prof. Erik af Hällström föreningens större pris, 4,000 mark, för arbetet »Verkan av ägareförbehåll på rättsförhållandet mellan säljaren och köparen», varjämte tre mindre pris tillfallit jurisdoktorn Walter Palme, prof. Lauri Cederberg och universitetsadjunkten, jurisdoktor A. R. Heikonen.
    Ordförande resp. sekreterare för föreningens filialavdelningar äro: för Åbo filialavdelning häradshövdingen Helge Johansson och bankdirektören, vicehäradshövdingen Tor-Erik Lassenius, för Wasa filialavdelning hovrättsrådet Felix Johansson och hovrättsassessorn, jurisdoktorn J. H. Sandelin, för Wiborgs filialavdelning, fortfarande förlagd till Kuopio, hovrättsvicepresidenten Knut Ångelin och hovrättskanslisten Lars Henrik Lilius, för Östra Nylands filialavdelning hovrättsassessorn, häradshövdingen Lauri Hertzberg, Borgå, för Västra Nylands filialavdelning, »Raseborgs jurister», lagmannen J. A. Sjöblom och borgmästaren Sven Högström, Ekenäs, samt för Ålands filialavdelning landshövdingen Ruben Österberg och vicehäradshövdingen Tor Brenning, Mariehamn.

Lars Gestrin.