Finska justitieråd och förvaltningen under krigstid. Enligt lagen den 7 juli 1941 (förf. sam. n:o 528) kan innehavare av statens tjänst i Finland under krigstid förflyttas att provisoriskt bestrida annan statstjänst eller på staten eller kommun ankommande uppgift. Närmare bestämmelser hava utfärdats medelst förordningen den 15 augusti 1941 (n:o 619), i vilken bl. a. stadgas, att förordnandet angående dylik förflyttning, för så vitt fråga icke är om förflyttning till domarämbete, meddelas och återkallas av vederbörande ministerium resp. statsrådets kansli, samt att den sålunda förflyttade tjänstemannen äger uppbära den tidigare avlöningen. På grund av dylika ministeriella förordnanden hava även några justitieråd förflyttats att bestrida annan statstjänst. Justitierådet Y. J. Hakulinen har ombetrotts lagstiftningsuppdrag inom justitieministeriet samt justitieråden Onni Heinonkoski och Vilho Ebeling motsvarande uppdrag inom folkförsörjningsministeriet. Dessutom har justitierådet, majoren Paavo Kekomäki handhaft uppdrag inom militärförvaltningen. Av nämnda justitieråd har justitierådet Heinonkoski numera återinträtt i tjänstgöring inom högsta domstolen.
 

Y. J. H.