NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 181    Det sønderjydske Stiftamtmandsembede i Haderslev skifter Indehaver ved Udgangen af Marts Maaned i Aar. Stiftamtmand C. L. Lundbye, der under hele forrige Krig var Kontorchef i Justitsministeriet, fyldte ifjor Sommer
    70 Aar, og det var Hensigten, at han skulde træde tilbage ved Udgangen af August Maaned. Begivenhederne den 29 August 1943 foranledigede, at Lundbye af de danske Myndigheder blev opfordret til at fungere videre. Hans gentagne Anmodninger om at maatte gaa af er nu blevet efterkommet og hans Efterfølger bliver den knapt 40-aarige Kontorchef i Indenrigsministeriet Jens Rosendal Pinholt, hvis Dygtighed er almindelig anerkendt, og som allerede ifjor Sommer var designeret til det fornemme og meget betydningsfulde Embede.

V.

 

    Nya böcker.

 

Almindelige Opgaver til Juridisk Embedseksamens 2. Del 1927—1943. Udg. af Det rets- og statsvidenskabelige Studenterraad. 3. Udg. Khvn 1943. Store nordiske Videnskabsboghandel. 64 s. Kr. 2.50.
Almindelige Opgaver til Juridisk Embedseksamens 3. Del 1927—1943. Udg. af Det rets- og statsvidenskabelige Studenterraad. 3. Udg. Khvn 1943. Store nordiske Videnskabsboghandel. 76 s. Kr. 3.00.
ANDERSEN, POUL. Dansk Forvaltningsret. Almindelige Emner. (Fotografisk Optryk.) Khvn 1943. Busck. 504 s. Inb. kr. 18.50.
BENDOW, PETER. Omkring rettens skranker. Oslo 1943. Nasjonalforlaget. 163 s. Illustr. Kr. 5.60, inb. kr. 6.72.
BERLIN, KNUD. Den danske Statsforfatningsret. Første Del. 5. gennemsete Udg. — Annen Del. 2. gennemsete Udg. Khvn 1943. Busck. 160 + 494 s. Kr. 12.50 + 22.50.
BILLGREN, POUL. Samfundet og de umyndige. Khvn 1943. Busck. 88 s. Kr. 3.00, kart. kr. 3.75.
BURT, CYRIL, Unge Lovovertrædere. Oversat og bearbejdet af Sofie Rifbjerg og Helga Mollerup. 2. Opl. Khvn 1943. Munksgaard. 386 s. Kr. 8.00. — Psykologisk-pædagogisk Bibliotek, Bind III.
COLOV, ERNST & HERFELT, J. Børnelovene af 7. Maj 1937. Med Kommentarer og Register. 2. Udg. Khvn 1943. Busck. 180 s. Kr. 7.50.
EK, C. H. Bidrag till läran om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vid rättsenlig farlig verksamhet enligt Finlands gällande civilrätt. Hfors 1943. Förf. 370 + XXXVIII s. FMk 200.00. — Juridiska föreningens i Finland publikationsserie n:o 12.
GOLL, VERA. Gift med Rigets Anklager. Mine Livserindringer. Ved CARL HENRIK CLEMMENSEN. Khvn 1943. Fredrik E. Pedersens Forlag. 222 s. Kr. 8.50.
HANSEN, K. A. Sagregister til ministerielle Afgørelser angaaende Lærlingeloven. Khvn 1943. Schultz. 188 s. Kr. 19.00.
HEBER, GUSTAV. Juridiske avhandlinger. Oslo 1943. Förf. 168 s. Kr. 16.24.
Kriminalistföreningens i Finland årsbok 1942. Hfors 1943. Kriminalistföreningen i Finland. 82 s. FMk 50.00..
KRUSE, VINDING. Retslæren. To Bind. 1. Bog. Almindelig Del. — 2. Bog. Retslærens særlige Dele. Khvn 1943. Busck. 1254 s. Inb. kr. 52.50.
KRUSE, VINDING. Videnskabens Begrundelse. De beskrivende og de eksperimentale Videnskaber. Forelæsninger holdt ved Upsala Universitet i April 1943. Khvn 1943. Busck. 88 s. Kr. 3.00.
LUND, CHRISTOPHER. Våre skatteregler, Kortfattet håndbok i norsk skatterett. 3 utg. Oslo 1943. Fabritius. 16 + 232 s. Kr. 13.44.
MAGNUSSEN, O. K. Konkrete Opgaver stillet ved Juridisk Eksamen i Aarene 1907—1943 i Udvalg. Khvn 1943. Gad. 148 s. Kr. 3.75.
MUNCH-PETERSEN, H. Den borgerlige Ret i Hovedtræk. 12. gennemsete og ændrede Udg. Ved ERWIN MUNCH-PETERSEN. Khvn 1943. Gad. 490 s. Inb. kr. 14.00.
PETERSEN, KAARE. Tvangsarbeiderne paa Opstad. En sosialstatistisk analyse. Oslo 1942. Landsraadet for edruelighetsundervisning. 131 s. Kr. 3.36.

182 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.STANG, EMIL. Norsk bygningsrett. Oslo 1943. Tanum. 337 s. Kr. 22.40, inb. kr. 25.76.
Straffeloven af 15. April 1930 som optrykt ved Lovbekendtgørelse Nr. 215, 24. Juni 1939. Med Henvisninger og Sagregister ved STEPHAN HURWITZ. Khvn 1943. Gad. 168 s Kr. 5.50.
THORSEN, TH. G. Lovbestemmelser og administrative forskrifter om næringsmiddelkontroll. Utgitt med innledning og anmerkninger. 2 utg. Oslo 1943. Grøndahl. 123 s. Kr. 4.50.
THORSTEINSSON, TH. Fra fremmede Retssale. 2. Udg. Kvhn 1943. Munksgaard. 236 s. Kr. 5.75.
WESTRUP, C. W. Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien droit romain. Khvn 1943. 86 s. Kr. 6.00. — Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser, XXX, 1.
WREDE, R. A. Finlands gällande civilprocessrätt. Andra bandet. 4 uppl. redigerad av O. HJ. GRANFELT. Hfors 1943. Söderström & Co. XVI + 396 s. FMk 148.00.
ZIELER, ERIK B. Grundlovskommentar. Khvn 1943. Busck. 52 s. Kr. 3.00.
ØSTREM, SIGURD. Norsk arbeidsrett. Oslo 1943. J. M. Stenersen. 62 s. Kr. 2.40. — Universitetets radioforedrag nr 251.

K. R.