189    Ny justitieombudsman. Sedan justitieombudsmannen Nils Ljunggren utnämnts till justitieråd fr. o. m. d. 7 jan. 1944 (se SvJT s. 94), ha riksdagens valmän vid sammanträde d. 26 jan. utsett förutvarande ställföreträdaren, häradshövdingen Folke Rudewall till justitieombudsman fr. o. m. sistnämnda dag. Till ställföreträdare efter Rudewall utsågs samtidigt hovrättsrådet Nils Beckman. Sedan SvJT startade ha följande personer fungerat som justitieombudsmän och suppleanter (resp. ställföreträdare).
    Justitieombudsmän: Viktor Petrén 1915—1918, Nils Lilienberg 1918—1925, Erik Geijer 1925—1929, Seve Ekberg 1929—1933, Ragnar Gyllenswärd 1933—1935, Nils Ljunggren 1935—6/1 1944, Folke Rudewall 26/1 1944—.

    Suppleanter, resp. ställföreträdare: hovrättsrådet Gustaf Appelberg 1915, häradshövdingen Tycho Colleen 1916, revisionssekreteraren Nils Lilienberg 1917, häradshövdingen Nils Wihlborg 1918—1919, hovrättsrådet Arnold Lindman 1920—1921, hovrättsrådet Rudolf Eklund 1922, hovrättsrådet Gunnar Beskow 1923, revisionssekreteraren Erik Geijer 1924, statssekreteraren Willand Aschan 1925, häradshövdingen Hans Forsberg 1926—1929 (utnämnd till justitieråd samtidigt med Geijer), hovrättsrådet Harry Guldberg (1929), revisionssekreteraren Hilding Forsman 1930—1931, revisionssekreteraren Hugo Ericsson 1931—1933 (begärde entledigande på grund av offentligt uppdrag), expeditionschefen Gunnar Dahlman (1933), revisionssekreteraren Nils Ljunggren 1934—1935, häradshövdingen Sten Vallquist 1935, revisionssekreteraren Knut Nissen 1936—1939, häradshövdingen Folke Rudewall 1/10 1939—25/1 1944, hovrättsrådet Nils Beckman 26/1 1944— .
 

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    31 dec. 1943 och 7 jan. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 17 dec. 1943, förordnat statskommissarien R. E. Norberg och fil. kand. N. B. E. Andrén att vara sekreterare resp. biträdande sekreterare i utredningen angående revision av riksdagens arbetsformer;
    15 jan. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndiganden 24 mars 1939 och 14 jan. 1944, förordnat förste amanuensen i folkhushållningsdepartementet Sven Persson att vara sekreterare i utredningen rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet (jfr SvJT 1944 s. 94).

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 27 jan. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 14 i samma månad, uppdragit åt f. d. vattenrättsdomaren Nils Quennerstedt jämte ytterligare sex sakkunniga att inom departementet biträda med utredning rörande revi-

190 PERSONALNOTISER.sion av gällande normer för uppskattning av skador och intrång, som orsakas genom framdragande av elektriska kraftledningar genom skogsmark samt över åker eller därmed jämförlig mark. Åt Quennerstedt har tillika uppdragits att vara de sakkunnigas ordförande.