Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 22 jan. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 14 i samma månad, tillkallat häradshövdingen Nils Wihlborg, tillika ordförande, och stiftssekreteraren Tage Gynnerstedt såsom sakkunniga för verkställande av utredning rörande arrendebestämmelser för kommunal jord.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordförande i första lagutskottet är presidenten Karl Schlyter och v. ordförande f. d. justitierådet Natanael Gärde. Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren advokaten Georg Branting, landshövdingen Sigfrid Linnér och suppleanterna häradshövdingen Gösta Siljeström och skattedirektören Gustaf Sandström samt från andra kammaren ledamoten advokaten Birger Gezelius. Sekreterare är tingssekreteraren Erik Bendz och notarie med sekreterargöromål tingssekreteraren Johan Björling.
    I andra lagutskottet ha till ordförande och v. ordförande utsetts folkskolläraren David Norman och f. d. yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren. Jurister i utskottet äro: från första kammaren f. d. borgmästaren William Linder, direktören Karl Wistrand, advokaten jur. dr Axel Roos och suppleanten professorn Åke Holmbäck samt från andra kammaren suppleanten lantbrukaren jur. dr Gunnar Hedlund. Sekreterare är tingssekreteraren Sven O. Svensson och notarie med sekreterargöromål tingssekreteraren Karl W. Modigh.

 

    Särskilt utskott för behandling av förslaget till ny aktiebolagslag. För behandling av prop. nr 5 med förslag till lag om aktiebolag m. m. och i samband därmed väckta motioner har tillsatts ett särskilt utskott. Jurister i utskottet äro: från första kammaren universitetskanslern Östen Undén, rådmannen Gustaf Velander, f. d. borgmästaren William Linder, f. d. justitierådet Natanael Gärde, häradshövdingen Gösta Siljeström och suppleanterna advokaten jur. dr Axel Roos, direktören Karl Wistrand och professorn Åke Holmbäck samt från andra kammaren lantbrukaren jur. dr Gunnar Hedlund och suppleanten direktören Åke Wiberg. Till ordförande har utsetts f. d. justitierådet Natanael Gärde och till v. ordförande riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist. Sekreterare är ordföranden i nedre justitierevisionen, revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh och notarie t. f. andre kanslisekreteraren Stefan Stiernstedt.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    28 jan. 1944 beviljat ordföranden i nedre justitierevisionen, revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh tjänstledighet under tiden 1 febr.—30 april 1944 för tjänstgöring såsom sekreterare i riksdagens särskilda utskott nr 1 (förslaget till ny aktiebolagslag) samt förordnat revisionssekreteraren Eric Grundén att under nämnda tid vara ställföreträdare för ordföranden i nedre revisionen;
    s. d. förordnat assessorn i Göta hovrätt Gudmund Lindencrona att fr. o. m. 1 febr. 1944 uppehålla ett revisionssekreterarämbete.

 

    Hovrätterna. K. M:t. har
    14 jan. 1944 till sekreterare vid Svea hovrätt fr. o. m. 1 febr. 1944 utnämnt sekreteraren hos justitiekanslersämbetet Allan Brusén;
    4 febr. 1944 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Bernhard Möller;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Carl-Ivar Lefwander.