Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 16 april 1943. Vid mötet höll justitierådet Y. J. Hakulinen, Helsingfors, föredrag om »Huvuddragen i den nya finska patentlagen». Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., byråchefen dr Birger Lindgren, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, samt advokaten Birger Barre, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, ingenjören C. G. Lindblom, civilingenjören Birger Nordfeldt och direktören Gustaf Settergren. Sekreterare är byråchefen Åke v. Zweigbergk. Föreningen hade vid utgången av 1943 ungefär 210 medlemmar.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt har under 1943 hållit ordinarie föreningssammanträde d. 19 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet diskuterades »Emballagefrågan i sjöfart och järnvägstrafik». Justitierådet Algot Bagge höll inledningsföredrag rörande frågans juridiska läge. Föreningens styrelse utgöres, efter företagna kompletteringsval, av justitierådet Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson och direktören Emanuel Högberg med revisionssekreteraren Erik Hagbergh och direktören Nils Rogberg såsom suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 100.