344 NOTISER.    Svenska kriminalistföreningen har hållit sammanträde d. 26 nov. 1943. Därvid diskuterades »Brottmålsjuristens utbildning» med inledningsanförande av hovrättsassessor Kurt Holmgren. Vid sammanträdet representerades Kriminalistföreningen i Finland av sin sekreterare avdelningschefen i statistiska centralbyrån docenten Veli Verkko och chefen för kriminalcentralen polisrådet Kosti Vasa. Varken från Danmark eller Norge hade utresetillstånd kunnat erhållas för några representanter, men ett antal i Stockholm vistande jurister, fem danskar och sju norrmän, deltogo i sammanträdet, bland dem Dansk Kriminalistforenings ordf. prof Stephan Hurwitz.
    Vid sammanträdet omvaldes styrelsen: presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektören Hardy Göransson, v. ordf., hovrättsrådet Nils Beckman, sekr., prof. Ragnar Bergendal, prof. Olof Kinberg, f. d. kanslirådet Halfred von Koch, förste polisintendenten Knut Rydholm, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter. Till styrelsesuppleanter omvaldes borgmästaren Maths Heuman, hovrättsassessor Kurt Holmgren och landsfogden Gustaf Persson.
    Antalet medlemmar i Svenska kriminalistföreningen utgör omkring 520.
    En nordisk kriminalistisk årsbok, upptagande föreningarnas förhandlingar under åren 1942 och 1943, kommer att utgivas under år 1944.

 

    Försäkringsjuridiska föreningen har under år 1943 sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 19 febr. av prof. Lauri Cederberg »Finsk rättspraxis rörande försäkringsavtalslagen», d. 19 mars av overretssagfører Holger Hede »Bemærkninger om Begrebet Ulykestilfælde, herunder Spørgsmaalet om Indvirkning af Sygdom», d. 15 okt. av advokaten Per Gram »Definitiv forskuddsfrakt» och av høyesterettsadvokat Nils Dybwad »Noen bemærkninger over fordelingen av ansvaret mellem sjøassurandører og krigsassurandører» och d. 26 nov. av docenten Folke Schmidt »Om fareökningsklausuler, särskilt vid olycksfallsförsäkring».
    Föreningens styrelse utgöres av försäkringsdirektören, f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., försäkringsdirektören Lars Bennich, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., bankombudsmannen Axel Åström, hovrättsrådet Ejnar Hörstadius, advokaten Carl Georg Segerstråle, hovrättsrådet Bertil Thuresson och advokaten Gudmund Silfverstolpe. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och avdelningschefen Harald Folke. Föreningen har 160 aktiva och 35 passiva medlemmar.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under år 1943 hållit tre sammanträden, nämligen d. 5 mars, d. 1 okt. och d. 17 dec. Föreningens styrelse utgöres av revisionssekreterarna Mauritz Wijnbladh, ordf., Eric Grundén, v. ordf., Fritjof Sjögren, kassaförvaltare, Nils Grafström, sekr., samt Håkan Moberg med revisionssekreteraren Sven Norrsell och t. f. revisionssekreteraren Nils Fröding såsom suppleanter. Antalet medlemmar är 40.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde till ordinarie möte i Stockholm d. 25 sept. 1943, därvid förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av t. f. presidenten frih. Nordenskjöld över ämnet »Några reflexioner om den militära lydnadsplikten». Vid mötet beslöts även att till K. M:t ingiva förnyad framställning om kostnadsfri semester för krigsrätternas civila personal. Styrelsen har under året vidare dels gjort framställning till K. M:t om bemyndigande för förbandschefer att

NOTISER. 345ålägga ersättningsskyldighet i persedelmål, dels ock avgivit begärda yttranden i fråga om förenklad handläggning av ärenden rörande förlust eller skada å kronans egendom samt i fråga om utsträckning av tiden för disciplinstraffet.
    Styrelsen utgöres av krigsdomaren rådman Edward Ploman, ordf., krigsdomaren häradshövding Gunnar Ramistedt, v. ordf., krigsdomaren rådman Einar Dörring, auditören Ernst Hallenberg och t. f. auditören assessor Allan Wirgin, sekr. och kassaförvaltare. Styrelsesuppleanter äro krigsdomaren häradshövding Torsten Gislander, v. krigsdomaren assessor Gösta Wilkens och auditören t. f. rådmannen Ragnar Vasser. Revisorer äro krigsdomaren assessor Bertil Kjerrman och v. krigsdomaren rådman Carl-Fredrik Sandell. Revisorssuppleanter äro v. krigsdomaren advokat Joel Svedberg och v. auditören assessor Birger Brandt. Föreningen har vid 1943 års utgång 92 medlemmar.