Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Östersund d. 20 febr. 1943. Styrelsen har utgjorts av hrr Adolf Sjöberg, Östersund, ordf., Birger Kjellson, Sundsvall, Olof Rödöö, Östersund, sekr., Sven Hallström, Umeå, och John Nordstrand, Sundsvall. Suppleanter hava varit hrr Bengt Åhrström, Piteå, Rudolf Ahlgren, Umeå, och Gösta Malmsten, Gävle. Ledamöter i advokatsamfundets nämnd hava varit hrr Erik Selander, Östersund, Gunnar Fogelqvist, Sundsvall, och Alex Rehn, Skellefteå, med Oliver Öhnell, Gävle, Sten Söderqvist, Sundsvall, och David Nilzén, Sundsvall, såsom suppleanter. Vid årsskiftet räknade avdelningen 53 ledamöter.

 

    Föreningen Sveriges krigsfiskaler har hållit allmänt föreningsmöte i Stockholm d. 28 dec. 1943. Styrelsen består av krigsfiskalerna Gustaf Persson, ordf., Martin Lundquist, v. ordf., Eugen Glas, Arvid Magne, kassaförvaltare, och H. Höfde, sekr. Suppleanter äro krigsfiskalerna Sven Wannstedt, S. Mattsson och Harry Henschen. Som revisorer tjänstgöra krigsfiskalerna W. Ryhninger och Erik Lindström med C.-G. Tisell som suppleant. Föreningen har 45 medlemmar.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Göteborg den 22—24 september 1943, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: systemet med dubbla reverser vid inteckningsbelåning, sett från synpunkten av ev. lagstiftning till skydd mot fastighetsförvärvares uppsägning av tidigare ägares låneavtal; avsöndrad lägenhets ansvar för i stamfastigheten meddelade inteckningar; ägarhypotekets ställning vid olika sätt för realisering av pantsatt inteckning; postpositionsfrågor; ifrågasatta ändringar i lagen om dödande av förkommen handling samt möjlighet till förenkling av systemet med gemensamma inteckningar. I överläggningarna om dessa ärenden, vilka till väsentlig del utgjorde fortsättning av vid 1942 års möte påbörjade överläggningar om synpunkter och önskemål vid förestående omarbetning av inteckningsrätten, deltogo — liksom förra året — efter särskild inbjudan ledamoten av lagberedningen, häradshövdingen Einar Anderberg, samt beredningens sekreterare, hovrättsassessorn Herved af Trolle.
    Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 24. Ang. funktionärer inom föreningen samt föreningens tryckta förhandlingar se SvJT 1943 s. 298.

 

    Bankjuristernas förening har under 1943 hållit tre sammanträden nämligen d. 9 april, d. 11 juni och d. 15 okt. Föreningen omfattar 48 medlemmar. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankdirektören Ingemar Widebeck, v. ordf., bankombudsmännen Axel Åström,referent, Erik Burling, sekr., och Axel Möller, klubbmästare.