Justitierådet Nils Alexanderson har beviljats avsked från sitt justitierådsämbete fr. o. m. 15 april1944.
    Alexanderson, som är född 15 april 1875, avlade jur. u. kand. ex. 1898, blev jur. u. dr 1904 och tjänstgjorde under åren 1904—1908 som docent eller t. f. professor i civilrätt och processrätt vid Uppsala universitet och Stockholms högskola. Sistnämnda år utnämndes han till professor i processrätt och 1916 till professor jämväl .i internationell privaträtt vid högskolan. Alexanderson, som 1914 tjänstgjort som adj. led. i Svea hovrätt, blev 1916 e. rev.sekr. Till justitieråd utnämndes han 1922. Under åren 1912—1921 tillhörde Alexanderson riksdagens första kammare. Han har såsom sakkunnig innehaft åtskilliga utredningsuppdrag, bl. a. 1909—1912 för revision av tryckfrihetsförordningen. Han var en av grundarna av SvJT 1916 och har alltsedan dess tillhört red.
    Bland skrifter som Alexanderson utgivit av trycket må erinras om följande: Bidrag till läran om penninganvisning enligt svensk rätt (akad. avh. 1904), Föreläsningar öfver den svenska tryckfrihetsprocessen (1907), avd. Utsökning i Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler (1925), Ett par skadeståndsproblem i svensk rättsskipning (Nord. juristst. 1926) samt Justitieombudsmannen, militieombudsmannen, tryckfrihetskommitttén (1935).

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 10 mars 1944 förordnat f. d. vattenrättsdomaren greve H. A. H. Hamilton att biträda inom justitiedepartementet med utredning angående vattendomstolarnas arbetsförhållanden.

 

    Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartemetet har 3 mars 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat bland andra verkställande direktören i Svenska bankföreningen f. d. statssekreteraren Tage Wärn, ordf., och avdelningschefen i statens arbetsmarknadskommission, assessorn i Svea hovrätt Eije Mossberg att såsom utredningsmän biträda inom försvarsdepartementet med en allmän översyn av det militära uppskovsväsendet jämte systemet med direkt krigsplacering i civil befattning.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    25 febr. 1944 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 26 i samma månad förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Tage Silfverskiöld;
    10 mars 1944 till assessorer i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Arvid Lüzell och Hans Andersson, den förre fr. o. m. 14 och den senare fr. o. m. 19 mars 1944.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    25 febr. 1944 förordnat assessorn i Svea hovrätt Tage Silfverskiöld att under tiden 1 mars 1944—30 juni 1946 vara tingsdomare i Ångermanlands norra domsaga;
    3 mars 1944 beviljat häradshövdingen i Inlands domsaga Carl Erik Lagergren avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 15 april 1944;
    s. d., med hänsyn till vad i ärendet verkställd utredning (jfr SvJT 1943, s. 404) givit vid handen, funnit vidare åtgärd för förening av Orusts och

PERSONALNOTISER. 349Tjörns samt Inlands domsagor icke böra vidtagas ävensom bestämt, att Inlands norra tingslags nuvarande tingsställen i Smedseröd och Grohed skola fr. o. m. 1 jan. 1945 indragas och tingslaget fr. o. m. s. d. hava tingsställe i Stenungsund.