har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande lagförslag:

1943.
    Nov. 22. Förslag till lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga m. m. Föredragande: lagbyråchefen Nils Regner.
    Dec. 22. Förslag till lag om kastrering. Föredragande: hovrättsrådet L. G. Ohlsson.
    Förslag till lag om ändring i 18 och 25 kap. strafflagen m. m. Föredragande: hovrättsrådet L. G. Ohlsson.
    Dec. 30. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd. Föredragande: t. f. chefen för rättsavd. i soc.dep. Martin Wahlbäck.
    Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Kurt Holmgren.
    1944.
    Jan. 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten. Föredragande: lagbyråchefen Nils Regner.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen d. 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Erik Alexanderson.
    Jan. 21. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Per Olof Palmquist.
    Jan. 24. Förslag till lag om djurskydd samt till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen. Föredragande: hovrättsrådet Bertil Unger.
    Jan. 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § 3 mom. sjöarbetstidslagen d. 30 sept. 1938 (nr 607). Föredragande: sekreteraren C. O. Koch.

352 LAGRÅDET.    Febr. 4. Förslag till lag om ändring i 7, 11 och 14 kap. vattenlagen. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Edling.
    Febr. 8. Förslag till lag om redovisningsmedel m. m. Föredragande: hovrättsrådet Herman Zetterberg.
    Febr. 10. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 27 § lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker. Föredragande: hovrättsassessorn Henning Nilsson.
    Febr. 14. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 5 § lagen d. 23 maj 1924 (nr 130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Romanus.
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 51 § lagen d. 12 aug. 1910 (nr 88 s. 1) om aktiebolag. Föredragande: revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh.
    Febr. 15. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 8, 21 och 22 §§ lagen d. 14 juni 1917 (nr 378) om adoption. Föredragande: hovrättsrådet Herman Zetterberg.
    Febr. 18. Förslag till lag ang. upphävande av 9 § lagen d. 7 maj 1918 (nr 294) om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Romanus.
    Febr. 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 14, 15 och 16 §§ vattenlagen m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Edling.
    Mars 2. Förslag till lag om ändring i förordn. d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent. Föredragande: byråchefen Åke von Zweigbergk.
    Mars 3. Förslag till lag om upphävande av vissa lagar rörande utmätning, återtagande av avbetalningsgods och anstånd med betalning av hyra m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen L. G. Ohlsson.
    Förslag till lag om ändring i 9, 11 och 15 kap. giftermålsbalken m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Edling.
    Förslag till lag. ang. förlängd giltighet av gällande indelning i ortsgrupper jämlikt lagen d. 28 juni 1935 (nr 434) om folkpensionering. Föredragande: t. f. chefen för rättsavd. i soc.dep. Martin Wahlbäck.
    Dessutom har lagrådet avgivit utlåtande över förslag till lagar om fortsatt giltighet av 32 kristidsförfattningar.

I. S.