Carmina. Sångbok för jurister jämte kort antologi. Utgiven av Juridiska föreningen i Lund. Redigerad av NILS HÅRD AF SEGERSTAD. Musikaliskt bearbetad av PÅL ROGSTEN. Lund 1943. 208 s.
    Den publikation, som härmed skall presenteras för SvJT:s läsare, är icke tillgänglig i bokhandeln. Utgivaren bebådar i företalet en andra upplaga, avsedd för allmänheten, och utbeder sig samtidigt förslag till komplettering av densamma. Denna anmälan avser därför att fästa juristernas uppmärksamhet på arbetet, så att utgivaren må kunna erhålla bidrag från SvJT:s läsekrets. 
    Innehållet är disponerat i sju grupper, nämligen de nordiska nationalsångerna, juridiska dikter, »hur studium juris bör hanteras», bords- och dryckesvisor, »dem vi inte kan undvara», spexvisor och färdevisor. Av dessa avdelningar är det huvudsakligen de fyra förstnämnda, som här bliva föremål för behandling.
    Beträffande nationalhymnerna hade Åke V. Ströms översättning av den isländska texten varit av intresse. Nu torde väl endast ett fåtal kunna hava någon behållning av sången. Vidare har utgivaren i fråga om dessa hymner som regel angivit årtalen för tillkomsten. Blott för Island saknas denna uppgift. Den isländska nationalhymnen skapades år 1874 i samband med firandet av tusenårsminnet av den första isländska bebyggelsen, och då sången anknyter till detta minne, vore just här en tidsbestämning av intresse.
    De rent juridiska dikterna äro blott tolv stycken. Av dessa utgöra fyra citat ur fil. dr Ingvar Anderssons orimmade text till Hilding Rosenbergs »Svensk

428 LITTERATURNOTISER.Lagsaga», tre äro hämtade ur advokat Arnold Sölvéns produktion i »Fönstret», två äro psalmer och en är en versifierad häradsrättsdom från 1847, som härom året avtrycktes i JFFT. Av svenskspråkiga skalder återfinnes allenast ett utdrag ur Runebergs »Landshövdingen» isamt en dikt av Karin Boye. Utgivaren konstaterar, att lagens majestät tyvärr icke inspirerat skalderna i samma utsträckning som laglösheten. Och förvisso har han rätt. Man får dock en känsla av tomhet och undrar, om icke en närmare granskning av den svenska lyriken skulle kunnat skänka ett rikare urval. Där finnes i varje fall Tegnérs »Vikingabalk» och Åkerhielms versifierade utgåva av 1734 års lag. Och i en sångbok skulle man glatt sig åt att finna Adrian Dahls tonsättning till de båda första paragraferna i 1734 års lag. Professor Henrik Munktell behandlade i sin installationsföreläsning ämnet »Svensk rätt i svensk diktning» och redovisar där ett material, som dock är av övervägande rättshistoriskt intresse. Skulle en förnyad genomgång av isvensk poesi icke leda till mera positiva resultat, finnes möjligheten att söka sig till de nordiska grannländerna — boken innehåller under övriga avdelningar ett flertal bidrag från Danmark och Norge. I varje fall från sistnämnda land finnas dikter, som väl skulle försvarat en plats. Och i en ny upplaga vore värt söka få plats för hela Runebergs klassiska dikt och ej som nu en bråkdel.
    Under avdelningen »Hur studium juris bör hanteras» återfinner man Gaudeamus i den av Sölvén moderniserade formen, men man saknar originaltexten. Utgivaren har vidare återgivit en versifierad minneshjälp angående balkarna i 1734 års lag under uppgift att den skulle återfinnas i »dukatupplagan av H. Schös, Sveriges Rikes Lag 1766, HD:s bibliotek». Här föreligger en förväxling i det att Schös utgivit en lagkommentar under det att dukatupplaganär utgiven 1780 av Henr. Fougt. Synbarligen har utgivarens uppgift tillkommit på grund av en missuppfattning av innehållet i Wedbergs artikel »Apokryfiska balkar» i denna tidskrift 1934 s. 578.
    Bords- och dryckesvisor är en omfattande avdelning, drygt 45 sidor, och bjuder på ett välvalt gods från Danmark, Norge och Sverige. Utgivaren har lyckats plocka reda på så väl äldre som nyare opus och presenterar nyheter, som böra locka i detta sjungande årtionde.
    Arbetet innehåller dessutom diverse korta sentenser och tänkespråk med juridiskt innehåll. Man finner till sin trevnad dylika hämtade ur jämväl engelsk, fransk och tysk litteratur. Måhända skulle man kunna finna något på romarspråket, varmed samlingen kunde utökas. Boken är trevligt illustrerad. En liten förbättring skulle jag dock vilja föreslå. Avdelningen färdevisor börjar med ett citat ur gånglåten »Ja, vandringen i världen». Den är illustrerad med en teckning av Sergel. När Albert Engström och Nalle Halldén upptecknade gånglåten och gåvo ut den, var den försedd med en teckning av den förre, som nog varit lämpligare på denna plats. Av Sergel återfinnes mer än ett halvt dussin teckningar. Ville man variera, skulle man kunna hämta något ur de norska publikationerna »Juridisk Billedbok» och »Gulblakt Gull».
    Utstyrseln i övrigt är mycket god. Publikationen ligger på ett högre plan än tidigare publicerade studentsångböcker och utgivaren har förvisso haft mycken möda att sammanställa den. De avsnitt, som här berörts, böra vara av intresse för envar jurist. De skola förvisso skänka läsaren trevnad och väcka hans tacksamhet. Till slut är blott att hoppas, att den i utsikt ställda andra upplagan snart ligger på bokhandelsdisken.

G. S-e.

LITTERATURNOTISER. 429    Balkramsan. Processordning, straffsystem, bolagsrätt och jordlagstiftning revideras, allt revideras — utom balkramsan.
»Giftas, ärva, jorden bygga,

handla, det är laga fång.

Sky missgärning, straff, utsökning

och olaga rättegång!»
    Ramsan är dock föråldrad, ohjälpligt. I vad den betecknar förvärv av hustru som laga fång är den förhistorisk. Missgärningarna avskaffades för 80 år sedan. VL och KL ha tillkommit. Endast olaga rättegång avrådes, ej kverulans över huvud.

    Med följande lätta revision har jag åsyftat att under bevarande av diktens naiva juridiska skönhet ge ramsan en tidsenlig och logisk utformning. Med detta syfte har förenats strävandet att i ramsan ingjuta något av den på en gång milda och stränga herodotiska levnadsmoral, som den unge juristen nu fåfängt skall söka inhämta i den juridiska undervisningen, men vilken bör vara även honom en värdefull färdekost genom livet.
    Alltså. (Det åligger envar att:)
»Giftas, ärva, jorden bygga

och bevattna någon gång,

handla rätt och sky konkurser,

straff, utsökning, rättegång.»

Legislator.1