FRITJOF NILSSON PIRATEN. Tre terminer. Sthm 1943. Bonnier. 450 s. Kr. 11.00.
    Denna uppmärksammade roman vill ge en skildring av en juris studerandes upplevelser och utveckling under de första studieåren i Lund, under åren närmast före det första världskrigets utbrott. För en juridisk läsekrets är boken av intresse icke blott genom sina stora litterära förtjänster utan även såsom en belysning av studieförhållandena i Lund vid en tid då den generation av högt ansedda lärare som nu lämnat fakulteten stod i sin fulla kraft. Det kan visserligen icke påstås att hjälten ägnade det huvudsakliga av sitt intresse eller sin tid åt att följa undervisningen och det gör icke heller hans skildrare. Ganska mycket utrymme ägnas emellertid åt den lärare, som skall föreställa Johan Thyrén och enligt uppgift i ett företal delvis är tecknad efter modell. Själva detta faktum är i sin mån ett vitsord om Thyréns betydelse, väl icke blott såsom romanfigur. I sitt mångskiftande väsen hade han många drag, som kunna locka en romanförfattare, och hans framträdande saknade icke ett stänk av pose som frestar till ironisk behandling. Piraten har härvid icke gått till någon större överdrift. Den bild som ges av den store mannens exteriör och uppträdande är mycket träffsäker. Ganska skämtsamt  antydes att hans kurs i juridisk encyklopedi var en år efter år ordagrant upprepad »uppläsningskurs», visserligen utan koncept. Häri ligger den sanning att Thyrén i olika framställningar av samma ämne, även tryckta, gärna behöll den framställningsform, som han en gång funnit god. Men han varierade ej sällan stoffet, även i översiktskursen i encyklopedi. Det må vara riktigt, att Thyréns föredrag ibland låg för högt för många juris studerande och att därför den behållning det lämnade kanske snarare var estetisk än saklig. För Piraten liksom för de flesta av hans samtida synas Thyréns föreläsningar vara den undervisning, varav efter årtionden finnes kvar det starkaste intrycket.

 

1 Jfr SvJT 1934 s. 578. Legislator bedes, med avslöjande av sin anonymitet, benäget meddela red. eller undertecknad sin källa till den första versionen. B. W.

430 LITTERATURNOTISER.    Boken läses med nöje av gamla lundastudenter. Den innehåller även ett porträtt av en legendomspunnen och snart mytologisk figur i studielivets periferi, Sam Ask. Denne tragiske och icke helt sympatiske skämtare är skildrad med mycken psykologisk förståelse. Därav utmärkes också den — för de yngsta studenterna väl icke så typiska — kärlekshistoria som är bokens huvudtema.

R. B.